Huwelijkse voorwaarden

Passen de huwelijkse voorwaarden nog bij uw huwelijk?

Passen de huwelijkse voorwaarden nog bij uw huwelijk?

9 maart 2022

Huwelijkse voorwaarden

Met huwelijkse voorwaarden kunnen de vermogensrechtelijke gevolgen van een huwelijk geregeld worden. Om te zorgen dat ze de wenselijke uitwerking hebben, is het soms noodzakelijk de gemaakte afspraken periodiek na te leven. Recentelijk heeft de Hoge Raad arrest gewezen.

In voornoemde uitspraak waren meneer en mevrouw gehuwd na het maken van huwelijkse voorwaarden. Hierin was geregeld dat ieder van hen eigenaar was van het eigen vermogen en dat geen huwelijksgoederengemeenschap tussen de echtgenoten bestaat. Daarnaast was een periodiek verrekenbeding overeengekomen. Op basis van dit verrekenbeding dienen jaarlijks de overgespaarde inkomsten bij helfte gedeeld worden. Aan dit verrekenbeding is tijdens het huwelijk echter geen uitvoering gegeven.

 

Gevolgen van een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding

Het huwelijk eindigde door echtscheiding. Omdat tijdens het huwelijk het periodieke verrekenbeding niet is uitgevoerd, wenst de vrouw (onder andere) de helft van de waarde van het bedrijf van haar ex-man te ontvangen. Zij baseert haar claim op het wettelijke bewijsvermoeden van artikel 1:141 BW, dat bepaalt dat al het aanwezige vermogen bij het einde van het huwelijk wordt vermoed te zijn gevormd uit hetgeen verrekend had moeten worden. Dit bewijsvermoeden mag uiteraard weerlegd worden door de andere partij. De man had de onderneming al voorafgaand aan het huwelijk en is van mening dat deze onderneming niet is gefinancierd met vermogen dat verrekend had moeten worden. Er was weliswaar op de huwelijksdatum een lening in het vermogen van de man, maar volgens de man is hiermee niet de onderneming gefinancierd. Aflossingen op deze lening met vermogen dat verrekend had moeten worden, leiden er dan niet toe dat de waarde van de onderneming verrekend moet worden. Uiteindelijk komt het tot een rechtszaak waarbij het de vraag is wie moet stellen en bewijzen welke vermogensbestanddelen tot het te verrekenen vermogen behoren. Degene die moet bewijzen, bevindt zich in de praktijk immers in een lastigere situatie.

 

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelde dat het bewijsvermoeden meebrengt dat de tot verrekening gerechtigde echtgenoot in beginsel kan volstaan met stellen en aannemelijk maken dat de andere echtgenoot een vermogensbestanddeel heeft dat tot het te verrekenen vermogen behoort. Mevrouw kon dus volstaan met het stellen dat de onderneming onderdeel is van het vermogen van de man en dat de waarde van de onderneming volgens haar verrekend moet worden.

 

Toelichting Hoge Raad

Het ligt volgens de Hoge Raad vervolgens op de weg van de andere echtgenoot om te bewijzen dat het aanwezige vermogen niet is gevormd uit hetgeen verrekend had moeten worden. In dit geval wordt van de man daarom verwacht dat hij aanvoert hoe de onderneming is gefinancierd of is verkregen, waarbij hij dit voldoende moet onderbouwen. Mocht de man er niet in slagen voldoende te bewijzen dat de onderneming buiten het bereik blijft van het wettelijke bewijsvermoeden, dan zal de waarde verrekend worden met de vrouw. De man kan dus niet volstaan met ‘slechts’ het betwisten van de stelling van de vrouw dat de lening is gebruikt voor de financiering van de onderneming. De man zal bijvoorbeeld een hypotheekakte of een geldleningsovereenkomst moeten tonen, waaruit blijkt waarvoor het geleende geld dan wel is bedoeld.

 

Uitvoeren huwelijkse voorwaarden is belangrijk

Bovenstaande casus laat zien wat het belang is van het opstellen van huwelijkse voorwaarden en vervolgens ook goed uitvoeren van de gemaakte afspraken. Indien het periodieke verrekenbeding niet jaarlijks wordt uitgevoerd, kan bij het einde van het huwelijk een onbedoelde verrekenvordering ontstaan door het wettelijke bewijsvermoeden. Alleen als bewezen kan worden dat een gedeelte van het vermogen niet behoort tot het te verrekenen vermogen of niet is gefinancierd met inkomen dat verrekend had moeten worden, wordt het buiten de verrekening gehouden. De huwelijkse voorwaarden kunnen zo bij het einde van het huwelijk een compleet andere uitkomst krijgen dan de echtgenoten bij aanvang van het huwelijk voor ogen hadden.

 

Tot slot

Huwelijkse voorwaarden zijn maatwerk. Zeker indien uw huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding bevatten, is het raadzaam om jaarlijks schriftelijk uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken. Daarnaast is het advies om ook gedurende uw huwelijk af en toe stil te staan of de huwelijkse voorwaarden nog passend zijn. Uw vermogen of gezinssamenstelling kan sinds uw trouwdatum sterk gewijzigd zijn, waardoor uw wensen mogelijk ook veranderd zijn.

 

Wilt u weten of uw huwelijkse voorwaarden nog passend zijn of onderhoud nodig hebben, neem dan contact op met onze estate planner, Gavin Vree, per e-mail via gvree@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9440.

 

Lees ook ons nieuwsbericht over de aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld van uw ex-partner en het voorkomen van fouten in uw belastingaangifte na een echtscheiding.