verzetstermijn

Dit jaar nog je vennootschap liquideren? Let op de verzetstermijn.

Dit jaar nog je vennootschap liquideren? Let op de verzetstermijn.

14 oktober 2022

verzetstermijn

Op het moment dat een vennootschap niet meer levensvatbaar of rendabel is of de wens bestaat de  structuur op te schonen, kan besloten worden de vennootschap te ontbinden en vervolgens te liquideren. Mocht je de liquidatie van een vennootschap dit jaar nog willen voltooien, dan dien je rekening te houden met bepaalde termijnen. In dit nieuwsbericht informeren wij je hier graag over.

Twee routes

De algemene vergadering van een vennootschap is bevoegd te besluiten tot liquidatie. Een liquidatie van een vennootschap kan vervolgens op twee manieren plaatsvinden:

  1. De reguliere procedure;
  2. De turboliquidatie.

 

Reguliere procedure

De reguliere procedure is de standaardprocedure en dient als uitgangspunt voor een liquidatie. Indien de vennootschap op het moment van het nemen van het besluit tot ontbinding (bekende) baten heeft (enig actief op de balans), zal de reguliere procedure gevolgd moeten worden. Turboliquidatie is in dat geval namelijk in principe niet mogelijk (zie ook hierna). Liquidatie van een vennootschap vindt in beginsel dus plaats middels de reguliere procedure, tenzij een turboliquidatie mogelijk is.

 

Turboliquidatie

De vennootschap kan voor een turboliquidatie kiezen indien de vennootschap op het moment dat het ontbindingsbesluit wordt genomen geen (bekende) baten (enig actief op de balans) meer heeft. Heeft de vennootschap alleen nog een rekeningcourantvordering op haar aandeelhouder en bestaat de passiefzijde van de balans uit het geplaatste aandelenkapitaal, dan is theoretisch gezien geen sprake van een lege vennootschap.

 

In de praktijk wordt echter gebruik gemaakt van de turboliquidatie indien het risico dat een crediteur zich wil verhalen op de activa van de balans zeer beperkt is of zeer beperkt wordt geacht.

 

Wij adviseren, gezien de risico’s en gevolgen, een turboliquidatie alleen uit te voeren indien het bestuur zeker is dat er zich geen (onbekende) crediteuren kunnen melden.

 

Let op de (verzets)termijn

Een belangrijk verschil tussen de reguliere procedure en de turboliquidatie betreft de verzetstermijn die geldt bij de reguliere procedure. Een onderdeel van de reguliere procedure is dat na het nemen van het besluit tot ontbinding een rekening en verantwoording (en eventueel plan van verdeling) dient te worden opgemaakt waarin wordt toegelicht hoe de resterende activa en passiva zullen worden afgewikkeld. Deze documenten moeten verplicht worden gedeponeerd en dit moet worden aangekondigd in een landelijk dagblad. Vervolgens hebben schuldeisers twee maanden de tijd verzet aan te tekenen tegen de voorgenomen opheffing. Deze twee maanden moeten dus worden afgewacht alvorens de reguliere liquidatieprocedure kan worden afgerond.

 

Mocht jouw vennootschap dit jaar nog volgens de reguliere wijze wensen te liquideren, houdt deze termijn dan in de gaten.

 

Vragen?

Neem gerust contact op met Jeroen Giebels, belastingadviseur, via e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 94 14  of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.