Uitspraak hoge raad box 3-heffing

Wat betekent de uitspraak van de Hoge Raad over de box 3-heffing voor u?

Wat betekent de uitspraak van de Hoge Raad over de box 3-heffing voor u?

13 januari 2022

Uitspraak hoge raad box 3-heffing

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over het vanaf 2017 geldende box 3-stelsel. De Hoge Raad oordeelt dat, het sinds 2017 geldende box 3-stelsel, in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod uit het EVRM.

Met ingang van 2017 is het box 3-stelsel ingrijpend gewijzigd. Tot 2017 gold een fictief rendement van 4% over het box 3-vermogen. Vanaf 2017 wordt een fictieve verdeling gemaakt tussen spaargeld en beleggingen, waarbij voor spaargeld en beleggingen een verschillend fictief rendement wordt gerekend. De overheid betoogt dat door te rekenen met een forfait in plaats van het daadwerkelijke rendement, zodat de box 3-heffing beter uitvoerbaar is.

 

Oordeel Hoge Raad

Bij de Hoge Raad lag de vraag of het belang van de overheid om gebruik te maken van een forfait, opwoog tegen de inbreuk die deze manier van belastingheffing maakt op de Europese grondrechten. De Hoge Raad oordeelt dat dit niet het geval is: voor belastingplichtigen waarbij het forfaitaire rendement hoger is dan het rendement dat ze feitelijk hebben behaald, is volgens de Hoge Raad sprake van een schending van het recht op ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod.

 

Eerdere uitspraken

De Hoge Raad heeft zich eerder uitgelaten over het box 3-stelsel in voorgaande jaren. In de eerdere box 3-procedures was de Hoge Raad wat terughoudender en liet hij het aan de wetgever om rechtsherstel te bieden aan belastingplichtigen. Nu gaat de Hoge Raad verder en biedt hij dit rechtsherstel zelf: de Hoge Raad bepaalt dat enkel het werkelijke rendement belast moet worden in box 3. Er bestaat echter nog geen duidelijkheid over de manier waarop het werkelijke rendement dient te worden vastgesteld.

 

Wat betekent dit voor u?

Met ingang van 2016 geldt een nieuwe procedure rondom massaal bezwaarprocedures, waarbij niet alle belastingplichtigen automatisch recht hebben op herstel van de te veel betaalde belasting in box 3. Enkel de aanslagen van belastingplichtigen die zich hebben aangesloten bij het massaal bezwaar over het jaar 2017 en/of 2018, worden na het arrest van de Hoge Raad opnieuw beoordeeld.

 

Vanuit verschillende hoeken wordt een beroep gedaan op de wetgever om ruimhartig te zijn en (ook) een tegemoetkoming te verlenen aan belastingplichtigen die geen bezwaar hebben ingediend. Wij zijn in afwachting van aangekondigde nadere berichtgeving door de wetgever op deze punten.

 

Voor nu kan tegen aanslagen inkomstenbelasting vanaf 2017 waarbij het forfaitaire rendement hoger is dan het daadwerkelijk behaalde rendement, en waarvan de bezwaartermijn nog open staat, alsnog een bezwaarschrift worden ingediend. Voor aanslagen vanaf 2017 die zijn opgelegd en waarvoor de bezwaartermijn al is verstreken, adviseren wij om de nadere berichtgeving door de wetgever af te wachten. Na deze berichtgeving zullen wij u aanvullend informeren.

 

Contact

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden in uw situatie of heeft u vragen over dit nieuwsbericht? Neemt u dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de belastingadviseurs rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Zij staan u graag bij.