schenking onder schuldigerkenning

Invloed nieuw voorgesteld box 3-stelsel op de schenking onder schuldigerkenning

Invloed nieuw voorgesteld box 3-stelsel op de schenking onder schuldigerkenning

17 november 2022

schenking onder schuldigerkenning

Met het oog op de toekomstige besparing van erfbelasting wordt tijdens leven vermogen aan kinderen overgedragen. Het kan echter zijn dat niet voldoende vrije middelen beschikbaar zijn om een schenking in contanten te doen, bijvoorbeeld omdat het geld ‘vast zit’ in de woning. Een schenking onder schuldigerkenning, ook wel een ‘papieren schenking’ genoemd, kan dan uitkomst bieden. Vanwege het voorgestelde box 3-stelsel pakt een schenking onder schuldigerkenning voor de inkomstenbelasting mogelijk anders uit dan nu.

Schenking onder schuldigerkenning

Indien je een schenking onder schuldigerkenning aan je kind doet, dan schenk je een geldbedrag. Dit geldbedrag komt echter niet daadwerkelijk in handen van je kind maar blijf je schuldig. Dit betekent dat jij als schenker een schuld aan je kind krijgt en je kind andersom een vordering op jou. Doorgaans is de vordering van je kind pas opeisbaar bij je overlijden. Je kunt ervoor kiezen de schenking tussentijds af te lossen.

 

Een schenking onder schuldigerkenning kan in de toekomst een besparing opleveren van erfbelasting. Door het doen van een schenking onder schuldigerkenning neemt de omvang van je toekomstige nalatenschap namelijk af. De erf- en schenkbelasting kent twee schijven en zes tarieven, waarbij de grens ligt op € 130.424 (schijfgrens 2022). In de tweede schijf is het tarief hoger dan in de eerste schijf. Het idee is dat door de schuldigerkenningen een kleiner deel van de toekomstige belastbare nalatenschap in de schijf met het hoogste tarief valt.

 

De schenking onder schuldigerkenning verkleint slechts je nalatenschap indien wordt voldaan aan een drietal eisen. Indien niet aan alle eisen wordt voldaan, zal de schenking bij je overlijden alsnog bij je belastbare nalatenschap worden opgeteld.

 

  • Je moet de schenking onder schuldigerkenning persoonlijk doen. Een schenking via volmacht of levenstestament is dus niet mogelijk.
  • Je moet de schenking notarieel laten vastleggen.
  • Je dient jaarlijks daadwerkelijk 6% rente over de schenking onder schuldigerkenning te betalen.

 

Dit laatste vereiste vormt overigens een bijkomend voordeel van de schenking onder schuldigerkenning. Jaarlijks maak je namelijk 6% rente over aan je kind zonder dat je hierover schenkbelasting bent verschuldigd. Dit kun je zien als een jaarlijkse extra onbelaste vermogensoverheveling.

 

Inkomstenbelasting

Als schenker dien je de schenking onder schuldigerkenning in je aangifte inkomstenbelasting als een schuld in box 3 op te nemen. Voor de begiftigde geldt de spiegelbeeldige situatie en dient de vordering in box 3 aangegeven te worden.

 

Het huidige box 3-stelsel hanteert een schijvenstelsel, waarbij vermogen in de hogere schijven leidt tot een hogere belastingheffing. Bij vermogende ouders die een schenking onder schuldigerkenning doen, resulteert dat veelal in een aftrek tegen een hoog tarief. Indien de schenking is gedaan aan kinderen die (nog) niet vermogend zijn, betalen zij vaak in een lagere schijf box 3 belasting over de vordering, dan waartegen hun ouders de aftrek genieten. Bezien vanuit de schenker en de begiftigde samen, levert dit per saldo meestal een extra voordeeltje in de inkomstenbelasting op.

 

Binnen het voorgestelde box 3-stelsel per 2023 kan dit voordeel vervallen. Voor de vordering uit hoofde van een schenking onder schuldigerkenning geldt een forfaitair rendement van 6,17% en bij de daartegenover staande schuld wordt forfaitair een rendement van naar verwachting rond de 2,46% (dit percentage wordt jaarlijks achteraf bekendgemaakt) in aanmerking genomen. Vervolgens is de daadwerkelijke belastingdruk in box 3 sterk afhankelijk van de totale samenstelling van de bezittingen en schulden. Veel meer dan voorheen is het voor een goede fiscale afweging van belang om naast de schenkbelasting ook de inkomstenbelasting mee te wegen in je besluit om schenkingen onder schuldigerkenning te doen.

 

Tot slot

Wil je meer weten over de mogelijkheden tot het doen van een schenking onder schuldigerkenning in jouw specifieke geval en welke fiscale gevolgen dit zal hebben gelet op het voorgestelde box 3-stelstel? Neem dan contact op met onze estate planner, Gavin Vree, per e-mail via gvree@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 290 9440.