Wat zit niet in het belastingpakket?

Wat zit niet in het belastingpakket?

21 september 2022

Op Prinsjesdag is het pakket Belastingplan 2023 gepresenteerd. Dit jaar bestaat het belastingpakket uit zeven wetsvoorstellen. De belangrijkste maatregelen uit het belastingplan 2022 hebben wij al voor je onder elkaar gezet. Echter, wat zit niet in het belastingpakket, maar is wel belangrijk om te weten? 

In de aanbiedingsbrief bij het pakket Belastingplan 2023 is reeds een nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2023 voorzien. Hierin worden de volgende maatregelen opgenomen:

 

  1. Wijziging Mijnbouwwet vanwege tijdelijke verhoging cijns;
  2. Afschaffing doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon;
  3. Verhoging werkkostenregeling;
  4. Begrenzing periodieke giftenaftrek; en
  5. Duurzame ontwikkeling Caribisch Nederland.

 

Daarnaast worden de volgende maatregelen opgenomen in het pakket Belastingplan 2024, omdat zij dusdanig veel uitwerking vergen dat zij niet dit jaar al in de wetgeving opgenomen kunnen worden:

 

  1. Vastgoed buiten het fbi-regime; en
  2. Brede aanpak constructies en oneigenlijk gebruik fiscale regelingen.

 

Naast bovenstaande maatregelen worden de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA) verhoogd. Het budget voor de EIA en MIA wordt structureel verhoogd met respectievelijk 100 mln. en 50 mln. euro per jaar vanaf 2023. Op het moment worden beide regelingen overigens geëvalueerd. Indien de evaluaties daar aanleiding toegeven zal het kabinet de budgetverdeling ingaande vanaf 2024 heroverwegen.

 

Hierna volgt een korte toelichting op een aantal van bovengenoemde maatregelen.

 

Afschaffing doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon

De belastingplichtige die werkzaamheden verricht voor zijn bv waarin hij (of zijn partner) ten minste 5% van de aandelen houdt, moet voor zijn werkzaamheden een loon in aanmerking nemen dat voldoet aan de zogenoemde gebruikelijkloonregeling.

 

Bij het vaststellen van dit gebruikelijk loon kan de meest vergelijkbare dienstbetrekking worden gebruikt. Het in aanmerking te nemen loon van de belastingplichtige moet in 2022 op ten minste 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking worden vastgesteld. Voorgesteld deze marge af te schaffen. Dit heeft tot gevolg dat het gebruikelijk loon van de belastingplichtige over het algemeen hoger moet worden vastgesteld.

 

Verhoging werkkostenregeling

Voorgesteld wordt de werkkostenregeling (WKR) te verruimen. De WKR is de regeling in de loonbelasting voor onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die door de werkgever aan de werknemer worden gegeven in het kader van de dienstbetrekking. Via de vrije ruimte van de WKR kunnen werkgever vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen onbelast aan hun werknemers geven voor zover geen gerichte vrijstelling van toepassing is. Deze vrije ruimte bedraagt in 2022 per werkgever 1,7% van – kortgezegd – de fiscale loonsom van alle werknemers samen, voor zover die loonsom niet hoger is dan € 400.000 plus 1,18% van het restant van die loonsom.

 

Voorgesteld wordt de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom te verhogen met 0,22%-punt.

 

Begrenzing periodieke giftenaftrek

Het kabinet stelt voor om voor periodieke giften een plafond in te voeren van € 250.000 per huishouden. Het is dan niet meer mogelijk om uitzonderlijk hoge inkomens volledig te verrekenen met de hoge jaarlijkse giften.

 

Vastgoed buiten het fbi-regime

Per 1 januari 2024 zal een maatregel worden geïntroduceerd in de vennootschapsbelasting op basis waarvan fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s) niet meer direct in vastgoed mogen beleggen (‘vastgoedmaatregel’). Deze vastgoedmaatregel komt er op hoofdlijnen als volgt uit te zien:

 

  • Een beleggingsinstelling mag niet langer beleggen in vastgoed om voor het fbi-regime in aanmerking te komen. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen in Nederland en buiten Nederland gelegen vastgoed.
  • De financieringseis wordt aangepast. De huidige eis dat de financiering met vreemd vermogen niet hoger mag zijn dan 60% van de boekwaarde van het vastgoed komt te vervallen. Dit heeft – kortgezegd – tot gevolg dat voor beleggingen zal gaan gelden dat de financiering met vreemd vermogen wordt beperkt tot ten hoogste 20% van de boekwaarde van die beleggingen.
  • De uitbreidingen van het begrip beleggen van vermogen voor toepassing van het fbi-regime komen te vervallen.

 

Brede aanpak constructies en oneigenlijk gebruik fiscale regelingen

Het kabinet gaat zich de komende jaar inzetten om opmerkelijke belastingconstructies en ondoelmatige of ondoeltreffende fiscale regelingen aan te pakken. De Belastingdienst en het Ministerie van Financiën zullen samen jaarlijks ‘een set van opmerkelijke belastingconstructies’ in beeld brengen. Deze constructies zullen alle belastingsoorten betreffen en beperken zich niet tot belastingen op inkomen en vermogen.

 

Belastingplan 2023

Lees hier alle maatregelen uit het belastingplan 2023 die op Prinsjesdag 2022 zijn gepresenteerd.

 

Vragen?

Neem gerust contact op met Kim Dekkers, belastingadviseur, via e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9429 of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.