Prinsjesdag: overige maatregelen

Prinsjesdag: overige maatregelen

22 september 2021

Op Prinsjesdag is het pakket Belastingplan 2022 gepresenteerd. Wij hebben de belangrijkste maatregelen per thema voor u samengevat. Hierbij zetten wij de belangrijkste overige maatregelen voor u onder elkaar. Onder Prinsjesdag overige maatregelen vallen o.a. verduidelijking over ‘publieke kennisinstelling’ afdrachtvermindering S&O, aanpassing overgangsrecht Natuurschoonwet 1928, uitzondering elektronisch derdenbeslag Belastingdienst en aanpassing verhuurdersheffing. 

Verduidelijking definitie ‘publieke kennisinstelling’ afdrachtvermindering S&O

Publieke kennisinstellingen komen niet in aanmerking voor de S&O-afdrachtvermindering als zij werkzaamheden verrichten met het karakter van speur- en ontwikkelingswerk.

 

Van een publieke kennisinstelling is onder meer sprake bij een geheel of gedeeltelijk, meerjarig door de overheid gefinancierde onderzoeksorganisatie zonder winstoogmerk, die activiteiten verricht met als doel de algemene wetenschappelijke of technische kennis uit te breiden. Er bestond onduidelijkheid over de woorden ‘zonder winstoogmerk’ in de definitie. Om deze onduidelijkheid weg te nemen wordt voorgesteld de woorden ‘zonder winstoogmerk’ te laten vervallen.

 

Aanpassing overgangsrecht Natuurschoonwet 1928

Het doel van de Natuurschoonwet 1928 is om door middel van fiscale faciliteiten te stimuleren dat eigenaren van landgoederen hun landgoed in stand houden en daarmee een bijdrage leveren aan het behoud van het natuurschoon. In het Rangschikkingsbesluit NSW 1928 staan de (materiële) voorwaarden waaraan een onroerende zaak moet voldoen om te kunnen worden aangemerkt als landgoed voor de NSW 1928.

 

In het besluit van 11 september 2020 tot wijziging van het Rangschikkingsbesluit NSW 1928 is overgangsrecht opgenomen voor onroerende zaken die volgens de huidige voorwaarden als landgoed worden aangemerkt, maar dit niet meer zijn volgens de per 1 januari 2021 geldende voorwaarden. Voor deze onroerende zaken blijven nog maximaal tien jaar de huidige voorwaarden gelden. Mochten in deze tienjaarsperiode wijzigingen op het landgoed worden doorgevoerd, waarmee het landgoed voldoet aan de voorwaarden van het Rangschikkingsbesluit van 1 januari 2021, dan kan een verzoek bij het RVO ingediend worden voor de juiste rangschikking van het landgoed. Op deze manier wordt ook na 2031 de NSW status van het landgoed behouden.

 

Het overgangsrecht wordt aangevuld met een bepaling voor situaties waarin niet aan de instandhoudingseis wordt voldaan doordat onroerende zaken door de wijziging per 2021 op enig moment niet meer voldoen aan de voorwaarden om als landgoed te worden aangemerkt door het verstrijken van de overgangstermijn, of doordat de onroerende zaak, anders dan door vererving of ten gevolge van een verdeling van een gemeenschap of van een nalatenschap, een andere eigenaar krijgt. Door dit overgangsrecht worden de fiscale gevolgen van het niet langer voldoen aan de instandhoudingseis voor die situaties buiten werking gesteld.

 

Tot slot wordt voorgesteld dat een onroerende zaak onder voorwaarden ook als landgoed kan worden aangemerkt wanneer die onroerende zaak buiten Nederland is gelegen en deze zaak een element vormt van het Nederlands cultureel erfgoed. Overigens bestaat de mogelijkheid voor in het buitenland gelegen onroerende zaken om te worden aangemerkt als landgoed momenteel ook al op grond van een goedkeurend beleidsbesluit dat vooruitlopend op wetgeving was uitgevaardigd.

 

Uitzondering elektronisch derdenbeslag Belastingdienst

Wanneer een derde onder wie beslag moet worden gelegd een elektronisch adres aan de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders heeft doorgegeven waaraan kan worden betekend, is de deurwaarder die het derdenbeslag legt met ingang van 1 januari 2021 verplicht dat derdenbeslag elektronisch te leggen.

 

In beginsel geldt deze verplichting ook voor de Belastingdienst. Uit de door de Belastingdienst uitgevoerde uitvoeringstoets volgt echter dat invoering van het elektronische derdenbeslag voor de Belastingdienst niet haalbaar is per 1 januari 2021. Voorgesteld wordt daarom met ingang van 1 januari 2021 in de Invorderingswet 1990 te regelen dat de verplichting van een elektronisch derdenbeslag vooralsnog niet geldt voor de tenuitvoerlegging van een executoriale titel door de Belastingdienst. Zodra de Belastingdienst de nodige voorzieningen heeft getrokken voor het leggen van elektronisch derdenbeslag, kan de uitzondering weer komen te vervallen. Dat kan echter niet worden gerealiseerd vóór 2023.

 

Aanpassing verhuurderheffing

Het tarief van de verhuurderheffing wordt met 0,036 procentpunt verlaagd.

 

Belastingplan 2022

Lees hier alle maatregelen uit het belastingplan 2022 die op Prinsjesdag 2021 zijn gepresenteerd.

 

Vragen?

Neem gerust contact op met Kim Dekkers, belastingadviseur, via e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9429 of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.