Mogelijk ontvangt u schenkbelasting terug door nieuw besluit

Mogelijk ontvangt u schenkbelasting terug door nieuw besluit

3 mei 2022

Indien partners ieder een schenking ontvangen van dezelfde persoon, worden deze voor de heffing van schenkbelasting behandeld als één verkrijging voor het gezamenlijke bedrag. Een soortgelijke systematiek geldt voor erfrechtelijke verkrijgingen uit dezelfde nalatenschap. Deze samentelling kan echter ook plaatsvinden bij meerderjarige kinderen die nog thuis wonen en een erfenis ontvangen. Dit is een ongewenst effect en in een recent besluit is een goedkeuring opgenomen die ervoor zorgt dat de schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen in dergelijke gevallen onder voorwaarden niet hoeven te worden samengeteld. Dit besluit heeft een terugwerkende kracht van vijf jaar. 

Partnerbegrip in de Successiewet

Binnen de Successiewet kunnen twee ongehuwde personen worden aangemerkt als partners indien zij vijf jaar op hetzelfde woonadres staan ingeschreven. Overige voorwaarden om als partner te worden aangemerkt zijn dat beiden meerderjarig zijn, geen bloedverwanten in de rechte lijn van elkaar zijn (zoals ouders en kinderen en grootouders en kleinkinderen) en niet reeds met een andere persoon voldoen aan de partnereisen. Door deze bepaling kunnen bijvoorbeeld ook broers en zussen en neven en nichten worden aangemerkt als partners voor de Successiewet als zij op hetzelfde adres wonen en aan alle voorwaarden wordt voldaan.

 

Nadelig gevolg

Partnerschap heeft voor de Successiewet tot gevolg dat indien beide partners van dezelfde persoon een schenking ontvangen, deze schenkingen voor de heffing van schenkbelasting worden behandeld als één verkrijging. Dit wordt ook wel de samentelregeling genoemd. Voor de erfbelasting geldt een soortgelijke systematiek. Door toepassing van de samentelregeling kan slechts één keer gebruik worden gemaakt van een vrijstelling en het tariefopstapje. Daardoor is meer schenk- of erfbelasting verschuldigd.

 

Ongewenst gevolg van de samentelregeling is dat als een broer en zus die (onbedoeld) kwalificeren als partners en ieder een schenking van hun ouders ontvangen, zwaarder worden belast dan partners die geen familie van elkaar zijn en ieder een schenking ontvangen van hun ouders. In het tweede geval zijn de schenkende ouders immers afkomstig uit twee verschillende families. Hetzelfde geldt overigens voor erfrechtelijke verkrijgingen. De staatssecretaris vond deze verschillende behandeling niet wenselijk en heeft daarom recent een besluit gepubliceerd. Daarin is een goedkeuring opgenomen die ervoor zorgt dat de schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen in dergelijke gevallen niet samentellen.

 

Inhoud besluit

Onder voorwaarden wordt goedgekeurd dat de samentelregeling niet van toepassing is. De schenking of erfrechtelijke verkrijging wordt dan niet aangemerkt als één verkrijging. Hierdoor kan gebruik worden gemaakt van het tariefopstapje in de Successiewet en kan twee keer gebruik worden gemaakt van de vrijstelling in de Successiewet. Er zal dan minder belasting verschuldigd zijn.

 

Voor bovenstaande goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:

  1. Het partnerschap is uitsluitend ontstaan door tijdsverloop van vijf jaar onafgebroken samenwonen. Er is dus geen sprake van een notarieel samenlevingscontract waarin wordt geopteerd voor fiscaal partnerschap; en
  2. de erflater of schenker staat ten opzichte van elk van de beide verkrijgers in dezelfde graad van bloedverwantschap; en
  3. de verkrijgers zijn bloedverwanten van elkaar.

 

Inwerkingtreding besluit

Het besluit is in werking getreden vanaf 23 april 2022 en werkt vijf jaar terug. Voor belastingaanslagen die inmiddels onherroepelijk vaststaan, vindt goedkeuring plaats na een daartoe ingediend verzoek om ambtshalve vermindering. Dit verzoek moet worden gedaan binnen vijf jaar na het moment van verkrijging bij de voor de schenk- of erfbelasting bevoegde inspecteur.

 

Tot slot

Is de samentelregeling de afgelopen vijf jaar toegepast op schenkingen die u en uw broer of zus dan wel neef of nicht van hetzelfde familielid hebben ontvangen? Wellicht dat u dan een verzoek kan indienen voor toepassing van de goedkeuring uit het besluit en dat u dan belasting terug kunt krijgen. Neem in dit geval gerust contact op met onze estate planner, Gavin Vree, per e-mail via gvree@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9440.