Let op de nieuwe algemene renteaftrekbeperking

Let op de nieuwe algemene renteaftrekbeperking

22 mei 2019

Per 1 januari 2019 is een nieuwe algemene renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting opgenomen, ook wel de earningsstrippingmaatregel genoemd. Deze maatregel vloeit voort uit de implementatie van de Europese Anti Tax Avoidance Directive (ATAD 1). De maatregel zorgt voor een meer gelijke fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen. Men beoogt hiermee te voorkomen dat bedrijven zich om fiscale redenen bovenmatig financieren met vreemd vermogen.

Algemene werking earningsstrippingmaatregel

Op basis van de earningsstrippingmaatregel wordt de rente in aftrek beperkt, voor zover het saldo van de verschuldigde en ontvangen rente meer bedraagt dan de hoogste van de volgende twee bedragen:

 

  1. 30% van de fiscale EBITDA;
  2. een bedrag van € 1 miljoen.

 

Voor de bepaling van de fiscale EBITDA geldt als uitgangspunt de belastbare winst vóór toepassing van de earningsstrippingmaatregel. De belastbare winst wordt vermeerderd met:

 

  • de afschrijvingen op bedrijfsmiddelen;
  • de afwaarderingen van bedrijfsmiddelen tot de lagere bedrijfswaarde en verminderd met terugname van de afwaarderingen van een bedrijfsmiddel;
  • het saldo aan renten.

 

Bij wie de betreffende lening(en) is (zijn) aangegaan, is niet relevant. De maatregel geldt voor zowel leningen bij derden, zoals een bank, als voor leningen bij verbonden (groeps)vennootschappen. Bovendien is niet relevant waarvoor de betreffende lening(en) is (zijn) aangetrokken. De renteaftrekbeperking geldt voor alle soorten leningen. Verder geldt dat de earningsstrippingmaatregel moet worden toegepast per fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De drempel van € 1 miljoen kan in dat geval slechts eenmaal worden toegepast.

 

Wanneer het saldo aan rente in een jaar als gevolg van de maatregel gedeeltelijk niet aftrekbaar is, kan de niet aftrekbare rente (onbeperkt) worden doorgeschoven naar een later jaar. Als er in dit latere jaar ruimte resteert voor aftrek, dan kan de nog niet afgetrokken rente dus alsnog worden benut.

 

Aandachtspunt: te activeren rente

Over het algemeen komt rente direct ten laste van de winst. Op basis van goed koopmansgebruik moet rente soms echter worden geactiveerd, zoals in het geval van vooruitbetaalde rente. Ook op deze te activeren rente is de earningsstrippingmaatregel van toepassing. Rente mag niet worden geactiveerd, als het te activeren bedrag volgens de hoofdregel van de maatregel niet aftrekbaar zou zijn. Dit niet-aftrekbare bedrag wordt vooruitgewenteld naar het volgende jaar.

 

Het voorgaande is bijvoorbeeld relevant voor vennootschappen met omvangrijke vastgoedprojecten. De rente die een vastgoedvennootschap is verschuldigd op een lening die is aangegaan voor de financiering van de verbouw of bouw van vastgoed dient te worden geactiveerd (voor zover de (ver)bouw nog niet is afgerond). Deze rente wordt ook wel bouwrente genoemd. Uit de parlementaire geschiedenis bij de invoering van de earningsstrippingmaatregel blijkt dat ook bouwrente door de maatregel in aftrek kan worden beperkt.

 

Wilt u meer weten over de mogelijke gevolgen van de earningsstrippingmaatregel voor uw onderneming, neem dan contact op met een van onze belastingadviseurs.