Anbi dient tijdig op internet te publiceren

Anbi dient tijdig op internet te publiceren

14 mei 2019

Een goed doel wordt in de belastingwetgeving een algemeen nut beogende instelling (hierna: anbi) genoemd. Indien de instelling aan een reeks voorwaarden voldoet, geniet de anbi een fiscaal gunstige behandeling. Zo zijn schenkingen van en aan de anbi vrijgesteld van schenkbelasting. Daarnaast zijn de schenkingen voor de schenker (gedeeltelijk) aftrekbaar in de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Administratie bijwerken

De anbi moet jaarlijks een deugdelijke administratie voeren. Daarnaast is de anbi verplicht om bepaalde gegevens kenbaar te maken op internet om haar anbi- status te behouden. Zo heeft het hof in 2017 nog bepaald dat een anbi haar anbi-status terecht is verloren door een ondeugdelijke administratie.

 

Een aantal van de gegevens die een anbi online moet publiceren, verandert niet ieder jaar. Denk hierbij aan de naam en het adres van de instelling. Andere gegevens dienen wel jaarlijks geüpdatet te worden. Dit betreffen bijvoorbeeld het actuele verslag van de uitgeoefende activiteiten, de balans en de staat van baten en lasten. Het is belangrijk dat de anbi telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de actuele gegevens op internet publiceert. De sanctie voor te laat of in zijn geheel niet publiceren is intrekking van de anbi-status. De Belastingdienst kan de anbi-status met terugwerkende kracht intrekken. De fiscaal gunstige behandeling komt met het verlies van de anbi-status te vervallen, waardoor schenkbelasting verschuldigd is tegen een tarief dat kan oplopen tot 40%!

 

Verbetervoorstel naar de toekomst

Onlangs is een verbetervoorstel ten aanzien van de huidige anbi-regeling gepubliceerd. Op basis van het voorstel wordt de publicatieplicht van anbi’s op dit moment niet verder uitgebreid. Wel wordt onderzocht op welke wijze in de toekomst een uitbreiding van de te publiceren gegevens kan worden vormgegeven. Het gaat dan specifiek om gegevens ten aanzien van giften en/of donaties uit niet-EU-staten en giften die direct of indirect afkomstig zijn uit onvrije landen. Daarnaast stelt de Belastingdienst standaardformats beschikbaar waarmee anbi’s hun gegevens kunnen publiceren. Op die manier wordt de controle op de naleving van de publicatieplicht vereenvoudigd. Het gebruik van deze standaardformats wordt overigens niet verplicht volgens het verbetervoorstel.

 

Onderneem tijdig actie

Het jaarlijks tijdig voldoen aan alle vereisten om de anbi-status te behouden kan voor sommige anbi-bestuurders een lastige opgave zijn. De adviseurs van Joanknecht kunnen u hierbij helpen door middel van een multidisciplinaire aanpak. Zo kunnen wij u adviseren over de vereisten om de anbi-status te verkrijgen en te behouden. Daarnaast kunnen wij de volledige administratie voor u voeren, waarbij we tijdig de vereiste stukken opstellen en publiceren.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze estate planner Gavin Vree via +31 (0)40 240 9440 of mail naar gvree@joanknecht.nl.