Gebruikelijk loon kan lager zijn dan minimumloon

Gebruikelijk loon kan lager zijn dan minimumloon

13 september 2021

Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een bv, mogen de bv en aanmerkelijk belanghouder (hierna: ab-houder) gedurende 2021 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Het loon mag in bepaalde gevallen zelfs lager zijn dan het minimumloon. Eerder was dit niet toegestaan. De Belastingdienst is recent van haar standpunt afgestapt en staat een gebruikelijk loon dat lager is dan het minimumloon in onder andere structurele verliessituaties toe.

Gebruikelijk loon

De gebruikelijkloonregeling is van toepassing op de persoon die werkzaam is voor de vennootschap waarin hijzelf of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft. De gebruikelijkloonregeling bepaalt de minimale hoogte van het loon van de ab-houder of diens partner.

 

Lager gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon kan in specifieke gevallen lager worden vastgesteld dan de wettelijke € 47.000 (2021). Het nieuwe gebruikelijk loon mocht tot nu toe echter nooit lager zijn dan het minimumloon. Een lager gebruikelijk loon was al toegestaan indien de ab-houder aannemelijk kan maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 47.000 of indien 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer van de bv of een verbonden lichaam.

 

In 2020 en 2021 is daar aan toegevoegd dat het loon ook lager vastgesteld mag worden indien de bv te maken krijgt met een omzetdaling veroorzaakt door de coronacrisis.

 

Recentelijk heeft de Belastingdienst bekend gemaakt dat in structurele verliessituaties waarbij de continuïteit van de onderneming in gevaar komt het loon eveneens lager vastgesteld mag worden. Het loon mag in dat geval zelfs lager vastgesteld worden dan het minimumloon. Dit geldt eveneens voor start-ups en startende ondernemingen. Om te bepalen of een onderneming in een structurele verliessituatie verkeert, wordt door de Belastingdienst gekeken naar de belastbare winst vóór verliesverrekening, naar onttrekkingen zoals uitgekeerd dividend en naar de rekening-courantschuld.

 

Tot slot

Het is belangrijk dat het loon dat een ab-houder ontvangt voldoet aan de gebruikelijkloonregeling. In bepaalde gevallen mag het gebruikelijk loon lager vastgesteld worden dan de wettelijke €47.000. Indien de vennootschap structureel verlies maakt en de continuïteit van de onderneming hierdoor in gevaar komt, mag het loon zelfs lager dan met minimumloon vastgesteld worden. Uiteraard is het van belang dat een lager loon goed onderbouwd kan worden.

 

Contact

Voor vragen over het vaststellen van het gebruikelijk loon  kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de belastingadviseurs rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Wij staan u graag bij.