Aanwijzen van eindheffingsloon voor de 30%-regeling

Aanwijzen van eindheffingsloon voor de 30%-regeling

13 september 2021

Werknemers die uit het buitenland zijn aangeworven, kunnen in Nederland gebruik maken van de 30%-vergoedingsregeling (hierna: de 30%-regeling). De werknemer moet hiervoor aan diverse eisen voldoen en is eveneens afhankelijk van de werkgever. Aan welke eisen en verplichtingen de werknemer en de werkgever dienen te voldoen, lichten wij in dit nieuwsbericht verder toe.

30%-regeling

De 30%-regeling biedt Nederlandse werkgevers de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitair bedrag van 30% van het fiscale loon onbelast aan uit het buitenland aangeworven werknemers te verstrekken. Dit bedrag dient als compensatie van de extraterritoriale kosten die de werknemer maakt om in Nederland te komen werken. De maximale looptijd van de 30%-regeling is  5 jaar.

 

Eisen werknemer

Niet voor elke werknemer kan de 30%-regeling aangevraagd worden. De werknemer dient aan verschillende eisen te voldoen. De werknemer moet bijvoorbeeld uit het buitenland aangeworven zijn. Dit betekent dat de werknemer ten tijde van het aangaan en ondertekenen van de arbeidsovereenkomst minstens 150 km van de Nederlandse grens woonachtig moet zijn.

 

Een van de andere voorwaarden is dat het belastbaar loon van de werknemer meer dan € 38.961 dient te bedragen in 2021. Voor werknemers jonger dan 30 jaar met een kwalificerende mastertitel geldt een lager loon.

 

Verplichtingen werkgever

Voor toepassing van de 30%-regeling is het noodzakelijk dat de werkgever het loon voor de loonbelasting aanwijst als eindheffingsbestanddeel en als zodanig in de loonadministratie verwerkt. Door het loon aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel mag de werkgever het loon onbelast vergoeden. De werknemer is afhankelijk van de werkgever omdat de 30%-regeling enkel in de loonbelasting kan worden toegepast. Indien de werkgever het loon niet heeft aangewezen of de aanwijzing niet (juist) in de loonadministratie heeft verwerkt, kan de werknemer de 30%-regeling niet alsnog in de inkomstenbelasting toepassen. Het gehele loon van de werknemer wordt in dat geval in de inkomstenbelastingheffing betrokken.

 

Correctie

Indien de werkgever het loon niet (juist) heeft aangewezen of niet (juist) heeft verwerkt in de loonadministratie, kan dit ook alleen bij de werkgever in de loonadministratie gecorrigeerd worden. De werkgever dient dan alsnog de aanwijzing juist te verwerken en middels correctieberichten de loonadministratie te corrigeren. De werknemer kan de werkgever verzoeken de 30% juist toe te passen indien dat niet is gebeurd. In het geval dat de werkgever dit niet doet kan de werknemer bezwaar maken bij de Belastingdienst tegen de inhouding van loonbelasting. Indien de Belastingdienst het met de werknemer eens is, zal de werkgever alsnog de correcties moeten doen.

 

Tot slot

Het is van belang dat de 30%-regeling juist in de loonadministratie wordt verwerkt. De werknemer kan de 30%-regeling niet toepassen in de inkomstenbelasting en dient derhalve goed in de gaten te houden of de ingehouden loonbelasting correct is. Indien de 30%-regeling niet juist is verwerkt zal de werknemer de werkgever moeten verzoeken de salarisadministratie te corrigeren of zelf bezwaar moeten indienen tegen de ingehouden loonbelasting.

 

Contact

Voor vragen over het aanvragen of toepassen van de 30%-regeling kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de belastingadviseurs rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Wij staan u graag bij.