Verplichte rapportage over fraude en continuïteit

Verplichte rapportage over fraude en continuïteit

28 juli 2022

Met ingang van boekjaar 2022 zijn wij verplicht bij wettelijke controleopdrachten in de controleverklaring te rapporteren over fraude en continuïteit. Nieuwe regelgeving die voor ons (en voor u) resulteert in extra werk.

Concreet betekent de nieuwe verplichting dat we voortaan een sectie ‘Controleaanpak frauderisico’s’ en een sectie ‘Controleaanpak Continuïteit’ moeten opnemen in onze controleverklaringen. Wat houden die extra paragrafen in?

 

Fraude

De fraudeparagraaf beschrijft hoe wij hebben ingespeeld op risico’s die kunnen leiden tot een afwijking van materieel belang door fraude. In deze beschrijving kunnen onder meer de volgende elementen worden opgenomen:

 

  • de frauderisico’s die aandacht vereisen bij de controle;
  • een verwijzing naar eventuele toelichtingen in de jaarrekening;
  • een kort overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden;
  • een indicatie van de uitkomst van de werkzaamheden van de accountant;
  • belangrijke waarnemingen met betrekking tot onderkende frauderisico’s.

 

Natuurlijk is hierbij sprake van professionele oordeelsvorming, rekening houdend met de specifieke omstandigheden en de complexiteit van de controle.

 

Continuïteit

Ook een paragraaf waarin de accountant uiteenzet welke controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd om de continuïteitsveronderstelling te toetsen, is voortaan verplicht in de controleverklaring. Zelfs wanneer er geen twijfel bestaat over de voortzetting van de organisatie. De directie moet jaarlijks een gedegen analyse maken van de financiële positie en vooruitzichten en de accountant moet deze toetsen; dat was al zo. Nu moet de accountant in de controleverklaring uiteenzetten welke werkzaamheden zijn uitgevoerd om de analyse van de directie te toetsen en wat de uitkomsten van die werkzaamheden zijn. Ook eventuele belangrijke waarnemingen die de accountant bij de uitvoering van de werkzaamheden doet, moeten worden vermeld in de controleverklaring.

 

Extra werk

Het zal u niet verbazen dat deze nieuwe regelgeving tot extra werk leidt. We zullen meer zaken met u als klant moeten afstemmen om tot een goed oordeel te kunnen komen. Houd in de regel rekening met minstens twee werkdagen extra.

 

Contact

Heeft u vragen over de rapportage over fraude en continuïteit? Neem dan contact op met onze assurance collega’s Job van den Heuvel via jvdheuvel@joanknecht.nl of per telefoon op +31 040 240 9445 of met Edwin Vogel via evogel@joanknecht.nl of per telefoon op +31 040 240 9515.