Btw op business seats in voetbalstadion onder voorwaarden aftrekbaar

Btw op business seats in voetbalstadion onder voorwaarden aftrekbaar

25 juli 2018

Stelt u zitplaatsen in een stadion ter beschikking aan uw personeel of zakenrelaties? Dan kunt u de btw die u hierover betaalt niet altijd als voorbelasting in aftrek brengen als een en ander is geregeld in het BUA (Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting). De Hoge Raad heeft recent geoordeeld onder welke omstandigheden aftrek van voorbelasting wel mogelijk is.

Casus

Een ondernemer huurt met het oog op het onderhouden van zakenrelaties zitplaatsen in een businessroom van een voetbalstadion. Deze zitplaatsen worden gebruikt door de DGA en zijn broer die in dienst is van de BV, en door (potentiële) zakelijke relaties. De ondernemer heeft geen gastenlijsten bijgehouden waaruit blijkt welke zakenrelaties op welk moment wedstrijden hebben bezocht. De ondernemer heeft de volledige btw op de huur in aftrek gebracht. De inspecteur heeft deze btw nageheven omdat de zitplaatsen naar zijn oordeel zijn gebruikt als personeelsvoorziening, respectievelijk relatiegeschenk of andere gift als bedoeld in het BUA.

 

Zakenrelaties

Op grond van het BUA wordt de btw op relatiegeschenken of andere giften uitgesloten indien de relatie de btw zelf in het geheel niet of hoofdzakelijk niet in aftrek kan brengen. Volgens de Hoge Raad is het aan de inspecteur om aannemelijk te maken dat de betreffende zakenrelatie de btw op de business seats zelf niet of hoofdzakelijk niet in aftrek kan brengen. Desondanks moet de ondernemer wel de door hem vastgelegde gegevens verstrekken van degene aan wie hij de zitplaatsen ter beschikking heeft gesteld. De ondernemer in de casus had geen logboek bijgehouden en kan dus geen gegevens verstrekken aan de inspecteur over het gebruik. Derhalve oordeelt de Hoge Raad dat de ondernemer de btw op de zitplaatsen niet in aftrek kan brengen.

 

Personeel

De Hoge Raad oordeelt voorts dat, indien een ondernemer zijn personeel in de gelegenheid stelt een sportwedstrijd bij te wonen, het vermoeden gerechtvaardigd is dat dit hun privédoeleinden dient. Dit neemt niet weg dat zich gevallen kunnen voordoen waarin een werkgever dergelijke evenementen laat bijwonen omdat het bedrijfsbelang dit vereist. Het eventuele persoonlijke voordeel voor de werknemers is dan slechts bijkomstig ten opzichte van het belang van de onderneming. Beslissend is met welk doel de ondernemer zijn personeel het evenement laat bijwonen. Indien een ondernemer aannemelijk maakt dat het een zakelijk doel treft, dan is het aan de inspecteur om aannemelijk te maken dat de diensten niettemin werden gebezigd ten behoeve van de persoonlijke doeleinden van het personeel.

 

Ons advies

Indien er business seats ter beschikking worden gesteld aan zakenrelaties adviseren wij om vast te leggen wanneer en aan welke zakenrelaties de business seats ter beschikking worden gesteld. De bewijslast ligt dan bij de inspecteur om aannemelijk te maken dat deze zakenrelaties (hoofdzakelijk) geen recht op aftrek hebben. Indien er business seats ter beschikking worden gesteld aan personeel adviseren wij om dit te doen met zakelijke doeleinden. In dat geval is het aan de inspecteur om aannemelijk te maken dat dit niet zo is.

 

Vragen?

Indien u vragen heeft over dit artikel, neem dan contact op met onze btw-specialisten. Zij zijn bereikbaar via +31 (0)40 844 70 00 of mail naar btw@joanknecht.nl.