Premiebesluit werkhervattingskas 2022: besparingen realiseren is mogelijk

Premiebesluit werkhervattingskas 2022: besparingen realiseren is mogelijk

2 december 2021

De Belastingdienst heeft afgelopen week het premiebesluit 2022 aan werkgevers verstuurd. Dit betreft de beschikking gedifferentieerde premie werkhervattingskas 2022. Voor (middel)grote werkgevers wordt de hoogte van deze premie beïnvloed door de bedragen die in het verleden als Ziektewet- respectievelijk WGA-uitkering zijn betaald aan (ex-)werknemers. De kans bestaat dat de premie te hoog is vastgesteld. Besparingen realiseren is mogelijk.

Wijzigingen in premiebesluit 2022

De loonsomgrens tussen kleine en middelgrote werkgevers wordt in 2022 verhoogd naar € 882.500. Hierdoor wordt de groep kleine werkgevers groter en wordt aangesloten bij de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

 

Besparingen op twee fronten

Wanneer u het premiebesluit 2022 van de Belastingdienst ontvangt, dient u twee zaken na te gaan: [1] zijn de premies niet te hoog? en [2] is het zinvol eigenrisicodrager te worden voor de ZW (Ziektewet) of WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)? Om deze vragen te beantwoorden is een quickscan beschikbaar. Uit deze scan kan volgen dat het zinvol is een controle op het premiebesluit te laten uitvoeren dan wel het eigenrisicodragerschap verder te onderzoeken.

 

Controle op premiebesluit 2022

Controle van het premiebesluit is doorgaans zinvol voor werkgevers met een premieplichtige loonsom vanaf ongeveer € 1.000.000. Hoe groter de loonsom en het aantal uitkeringen, hoe groter uw financiële belang. Uit de quickscan volgt of een dergelijke controle zinvol is. Tegen het premiebesluit van de Belastingdienst moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar worden gemaakt. Neem daarom zo snel mogelijk contact met ons op na ontvangst van het besluit.

 

Eigenrisicodrager ZW – WGA

De keuze om eigenrisicodrager te worden voor de ZW of WGA behelst meer dan alleen het financiële perspectief. Het is daarnaast van groot belang om een goed verzuimbeleid te hebben. U dient risico’s in kaart te brengen en deze te beheersen. Het doel daarbij is om medewerkers te stimuleren, actief met hun herstel om te gaan en de duur en frequentie van het verzuim terug te dringen. Goede, gezonde en gemotiveerde medewerkers zijn bovendien de kern van uw succes. Een dergelijk verzuimbeleid opzetten of verder professionaliseren is niet eenvoudig. Denk aan verzuimpreventie, -protocol, -training, -registratie en -begeleiding en de daaraan ten grondslag liggende wet- en regelgeving. Van belang is ook dat de keuze om eigenrisicodrager te worden slechts tweemaal per jaar gemaakt kan worden: vóór 1 april of vóór 1 oktober.

 

Meer informatie

Heeft u het premiebesluit ontvangen? Neem zo spoedig mogelijk contact met ons op. Dan resteert nog voldoende tijd voor de kosteloze quickscan om te beoordelen of u actie dient te ondernemen op het premiebesluit Werkhervattingskas 2022. U kunt daarvoor contact opnemen met uw contactpersoon bij Joanknecht of een van de belastingadviseurs op deze pagina.