Schenkingen door Nederbelgen

Schenkingen door Nederbelgen

8 januari 2020

Inwoners van België hebben mogelijkheden om hun vermogen reeds bij leven fiscaal voordelig te schenken. Door vermogen bij leven te schenken kan later erfbelasting worden bespaard. Een juiste vormgeving van de schenking is zeer belangrijk om het beoogde fiscale voordeel te realiseren. Wij zetten voor u uiteen hoe het zit met schenkingen door Nederbelgen.

Schenkbelasting betalen in Nederland?

Een groot aantal Nederlanders woont in België en kan gebruikmaken van de gunstige Belgische schenkingsfaciliteiten. Of Nederland belasting kan heffen over een schenking, is afhankelijk van de woonplaats van de schenker. Wanneer u als Nederlander langer dan tien jaar geleden uit Nederland bent geëmigreerd, betaalt u in Nederland niet langer schenkbelasting over uw schenking. Zelfs niet als de ontvangers in Nederland wonen. Voor schenkers zonder Nederlandse nationaliteit geldt een termijn van slechts één jaar na emigratie uit Nederland. Na deze termijn is slechts in België mogelijk schenkbelasting verschuldigd. In België hebt u hierbij voor roerende zaken, waaronder geld, de keuze tussen een geregistreerde en een niet-geregistreerde schenking.

 

Geregistreerde schenking in België

Bij een geregistreerde schenking betaalt de begiftigde Belgische schenkbelasting. Het tarief van de schenkbelasting in Vlaanderen bedraagt drie procent voor schenkingen aan partners en (klein)kinderen. Voor schenkingen aan overige familieleden en andere begiftigden is zeven procent schenkbelasting verschuldigd.

 

Er is sprake van een geregistreerde schenking wanneer de schenking bij een Belgische notariële akte wordt vastgelegd. Een schenking die is gedaan voor een Nederlandse notaris of in een onderhandse akte kan ook vrijwillig geregistreerd worden. Bij het registreren is voornoemde drie of zeven procent schenkbelasting verschuldigd.

 

Niet-geregistreerde schenking in België

Om te voorkomen dat in België schenkbelasting moet worden betaald, wordt vaak gekozen voor een niet-geregistreerde schenking. Indien de schenking van een roerende zaak in België niet wordt geregistreerd in een (notariële) akte, is bij de schenking geen schenkbelasting verschuldigd.

 

Het nadeel van een niet-geregistreerde schenking is dat de schenking tot de belastbare nalatenschap behoort indien de schenker binnen drie jaar na de schenking overlijdt. In dat geval wordt de waarde van de schenking tot de nalatenschap gerekend en moet hierover erfbelasting worden betaald. Het tarief van de erfbelasting bedraagt in Vlaanderen maximaal 27 procent (bij nalatenschappen boven de € 250.000). Bij schenkingen aan kinderen of partners is de erfbelasting vaak dus hoger dan de schenkbelasting, waardoor het niet per definitie gunstiger is om te kiezen voor een niet-geregistreerde schenking.

 

Schriftelijk vastleggen bij notaris

Het kan overigens, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van bewijspositie, wenselijk zijn om de schenking schriftelijk vast te leggen bij een notaris. Het vastleggen van de schenking bij een Nederlandse notaris kan hierbij uitkomst bieden. Veel Nederbelgen en Belgen die in de grensstreek wonen, kiezen voor deze optie. Wanneer de schenking wordt vastgelegd bij een Nederlandse notaris, wordt deze niet vanzelf geregistreerd bij de Belgische Belastingdienst, waardoor nog steeds sprake is van een niet-geregistreerde schenking en in België geen schenkbelasting verschuldigd is.

 

Verlenging van driejaarstermijn

Recent heeft de Vlaamse regering in haar regeerakkoord aangekondigd de driejaarstermijn tussen schenken en overlijden te verlengen tot vier jaar. Wanneer de aangekondigde wijziging wordt doorgevoerd, moet na de schenking minimaal vier jaar verstrijken voordat de schenker overlijdt om te voorkomen dat alsnog erfbelasting wordt geheven over de schenking.

 

Met de nieuwe vierjaarstermijn wil de Vlaamse regering schenkers aanmoedigen om te kiezen voor een geregistreerde schenking. Door de termijn te verlengen naar vier jaar, is het risico groter dat de begiftigde alsnog erfbelasting verschuldigd is over de schenking en wordt het minder aantrekkelijk om te kiezen voor een niet-geregistreerde schenking. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat het niet verplicht wordt om de schenking te registreren. Een niet-geregistreerde schenking kan later alsnog geregistreerd worden. Dit kan uiterlijk tot het moment van overlijden van de schenker.

 

Overgangsrecht

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe termijn in werking treedt en hoe de nieuwe regelgeving er precies uitziet. Het is daarbij de vraag of de vierjaarstermijn enkel geldt voor ‘nieuwe’ schenkingen of dat ook reeds gedane schenkingen onder de nieuwe regelgeving  vallen. Indien dit laatste het geval is, is de nieuwe wetgeving ook van toepassing op schenkingen waarvan de driejaarstermijn reeds verstreken is, maar de vierjaarstermijn nog niet. In het Belgische regeerakkoord is daarnaast niet gesproken over een eventueel overgangsrecht.

 

Contact

Indien u vragen hebt over schenkingen door Nederbelgen of de gevolgen van de verlenging van de driejaarstermijn, neem dan gerust contact op met onze estate planner Gavin Vree, per e-mail of per telefoon op +(0)40 240 9440.