Nog meer btw-aftrek bij de aanschaf van zonnepanelen?

Nog meer btw-aftrek bij de aanschaf van zonnepanelen?

8 mei 2019

Woningen en gebouwen worden steeds meer voorzien van zonnepanelen. En niet zonder reden. Ten eerste zorgt stroom opgewekt met zonnepanelen voor minder CO2-uitstoot. Ten tweede is het rendement dat wordt behaald met een investering in zonnepanelen hoger dan de rente op een spaarrekening bij een bank. Bovendien krijgt dat rendement op de investering in de panelen een extra boost, omdat btw kan worden teruggevraagd van de Belastingdienst.

Btw-aftrek van bouwkosten

Niet alleen de btw op de installatie zelf kan worden teruggevraagd, maar soms zelfs ook de btw op een deel van de bouwkosten van het pand waarop de zonnepanelen zijn aangebracht. Dat laatste is nieuw en heel interessant voor particulieren die overwegen een nieuwe woning te laten bouwen met zonnepanelen en voor ondernemers/beleggers die woningen verhuren.

 

Interessant voor particulieren

Het kan zo zijn dat een particulier bij de aankoop van een nieuw te bouwen woning met zonnepanelen zowel de btw kan aftrekken op de installatie van de panelen alsook op een deel van de kosten voor de bouw van de woning. Het dak, of een gedeelte hiervan, heeft met de installatie van de panelen een zakelijke functie gekregen. Dit wordt dus niet meer alleen ten dienste van de nuttige ruimtes in de woning gebruikt.

 

Zakelijk gebruik van de woning

Het zakelijk gebruik van de woning – en daarmee de aftrek van de btw op de bouwkosten van de nieuwe woning – berekent u aan de hand van de oppervlaktes van de nuttige ruimtes van een woning. Als nuttige ruimte wordt ook aangemerkt het deel van het dak waar de losse zonnepanelen daadwerkelijk zijn bevestigd. Stel dat de nuttige ruimtes in een woning 150 m2 bedragen en het totale oppervlak met 16 zonnepanelen 25 m2. Dan wordt 25/175 * 100% = 14% van de nuttige ruimte gebruikt voor zakelijke doeleinden.

 

Aldus kunt u – naast de btw op de aanschaf van de installatie – ook 14% van de btw op de bouwkosten terugvragen. Het zou zo maar kunnen dat de teruggaaf van de btw op de bouwkosten zelfs meer bedraagt dan de netto-investering in de panelen. Vervangen de zonnepanelen de normale dakpannen? Dan zal het zakelijk gebruik naar verhouding minder bedragen, omdat de zonnepanelen ook dienen voor de waterdichtheid van het dak en omdat de energie die wordt opgewekt met de panelen deels voor privédoeleinden wordt gebruikt. Gevolg is dat de aftrek van de btw op de bouwkosten minder zal bedragen dan bij de aanleg van “losse” zonnepanelen.

 

Ook voor verhuurders

De aftrek van de btw op de bouwkosten geldt niet alleen voor particuliere kopers van nieuwbouwwoningen. Verhuurders van woningen, zoals beleggers en woningcorporaties, kunnen het ook toepassen. Die kunnen wellicht nog een extra deel van de btw die in eerdere jaren is betaald op de bouwkosten van de woningen, terugvragen van de Belastingdienst bij de installatie van zonnepanelen. Voorwaarde is dat de oppervlakte van de panelen meer bedraagt dan 10% van de totale nuttige ruimte (inclusief panelen).

 

Als gevolg van rechtszaken

Bovenstaande volgt uit diverse rechtszaken, waarin de rechter in het voordeel van de belastingplichtige heeft geoordeeld. Bij één zaak is de Belastingdienst in hoger beroep gegaan. In een andere zaak heeft de staatssecretaris van Financiën tegen een uitspraak van een gerechtshof bij de Hoge Raad beroep in cassatie gesteld. Ons hoogste rechtscollege gaat zich erover buigen en oordelen of de aftrek van een deel van de btw op de bouwkosten is toegestaan.

 

Wat te doen vooruitlopend op het arrest van de Hoge Raad?

Bent u koper van een nieuwe woning met zonnepanelen op het dak? Vraag dan tijdig een btw-nummer aan bij de Belastingdienst. Voor de aftrek van een deel van de btw zou u als volgt te werk kunnen gaan:

 

Mogelijkheid 1: U claimt uitsluitend de btw op de aanleg van de zonnepanelen. Vervolgens maakt u binnen zes weken bezwaar tegen deze btw-aangifte, omdat ook een deel van de btw op de bouwkosten in aftrek kan worden gebracht. Daarbij verwijst u naar de diverse uitspraken van de fiscale rechter (de koninklijke weg). Mocht de Hoge Raad in de zaak waarbij de staatsecretaris beroep in cassatie heeft gesteld de aftrek van de btw op de bouwkosten toekennen, dan kan de Belastingdienst tegemoetkomen aan uw bezwaar en een aanvullende teruggaaf van btw op de bouwkosten toekennen.

 

Mogelijkheid 2: Een andere manier is dat u alvast een voorschot op een voor de belastingplichtige gunstig arrest van de Hoge Raad neemt. U stelt dan bij de berekening van de aftrek van de btw niet alleen de btw vast op de aanleg van de zonnepanelen, maar ook op een deel van de bouwkosten van de woning. Dit kan tot vragen leiden van de Belastingdienst, zeker als het bedrag van de terug te vragen btw op de bouwkosten hoog is ten opzichte van de kosten van de aanleg van de zonnepanelen. Weigert de Belastingdienst de aftrek van de btw op de bouwkosten, dan kunt u bezwaar maken tegen dit besluit van de Belastingdienst en verwijzen naar de jurisprudentie.

 

Contact

Wilt u meer weten over de aftrek van btw bij de aanschaf van zonnepanelen, neem dat contact op met een van onze btw-adviseurs via btw@joanknecht.nl.

Deze blog is geschreven door