Nieuwe standpunten over voorziening groot onderhoud?

Nieuwe standpunten over voorziening groot onderhoud?

25 februari 2020

Het uitgangspunt is dat uitgaven voor onderhoud aan bijvoorbeeld panden aftrekbaar zijn van de winst in het jaar waarin deze uitgaven zijn gedaan. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een voorziening groot onderhoud te vormen voor verwachte onderhoudsuitgaven. Hierdoor worden kosten naar voren gehaald. Met ingang van 26 februari 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën het besluit over het vormen van voorzieningen geactualiseerd. Hierin is een nieuw voorbeeld opgenomen over de voorziening groot onderhoud waaruit enkele nieuwe standpunten lijken te volgen. In deze bijdrage wordt ingegaan op de voorwaarden voor het vormen van een voorziening en de nieuwe standpunten over de voorziening groot onderhoud.

Voorwaarden voor het vormen van een voorziening

Het is mogelijk om een voorziening te vormen, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

  • De toekomstige uitgaven moeten hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan in de periode voorafgaand aan de balansdatum.
  • De toekomstige uitgaven moeten kunnen worden toegerekend aan de periode voorafgaand aan de balansdatum.
  • Op de balansdatum moet een redelijke mate van zekerheid bestaan dat de toekomstige uitgaven zich zullen voordoen. Hiervan is sprake wanneer de kans dat de uitgaven daadwerkelijk worden gemaakt, groter is dan de kans dat uitgaven zich niet zullen voordoen.

 

Het vormen van een voorziening leidt tot het naar voren halen van kosten voor uitgaven die u in de toekomst verwacht. De kosten worden zo op een gelijkmatige wijze toegerekend aan de jaren voorafgaand aan de uitgaven. Hierbij is wel van belang dat het bedrag van de toekomstige uitgaven redelijkerwijs kan worden geschat. Daarvoor is het aan te raden om een betrouwbare en realistische onderhoudsbegroting op te stellen, het liefst onderbouwd met offerten of een onderhoudsovereenkomst.

 

Nieuwe standpunten voorziening groot onderhoud?

Opvallend is dat de staatssecretaris van Financiën in het geactualiseerde besluit een aantal nieuwe standpunten over de voorziening groot onderhoud kenbaar lijkt te maken. Deze standpunten lichten we hieronder kort toe.

  1. Voor de vorming van een voorziening groot onderhoud is, naast de hiervoor genoemde voorwaarden, een rechtvaardigingsgrond nodig. Een voorziening groot onderhoud is gerechtvaardigd wanneer de toekomstige, aftrekbare onderhoudsuitgaven in het jaar waarin de onderhoudswerkzaamheden worden verricht, naar verwachting en verhoudingsgewijs aanzienlijk zullen zijn.

 

  1. De beoordeling of het vormen van een voorziening groot onderhoud al dan niet gerechtvaardigd is, vindt in principe plaats per individueel bedrijfsmiddel. Dit kan op basis van feiten en omstandigheden van het geval anders zijn, bijvoorbeeld ingeval een onderneming meerdere panden en/of vastgoedcomplexen in gebruik heeft of verhuurt. De rechtvaardiging voor het vormen van de voorziening zal in dat geval veelal moeten plaatsvinden op het niveau van de panden en/of vastgoedcomplexen.

 

  1. Het vormen van een voorziening groot onderhoud is niet gerechtvaardigd wanneer de onderhoudsuitgaven van de panden en/of vastgoedcomplexen zich op ondernemingsniveau al gelijkmatig over de jaren verdelen.

 

  1. De mate van gedetailleerdheid van de begrote uitgaven voor groot onderhoud kunnen een beletsel zijn voor de afloop(-controle) van de voorziening. Zo moet de afloop van de voorziening het daadwerkelijk verloop van de uitgaven laten zien en moet dit ook controleerbaar zijn. Indien dit niet het geval is, kan volgens de staatssecretaris geen voorziening worden gevormd.

 

Conclusie

De ervaring is dat de Belastingdienst de laatste jaren met een steeds strenger oog kijkt naar voorzieningen voor groot onderhoud. Dit lijkt te worden bevestigd door de nieuwe standpunten in het geactualiseerde besluit van de staatssecretaris van Financiën. Het nieuwe beleid kan grote impact hebben op bijvoorbeeld de vastgoedpraktijk. De vraag is echter of de standpunten van de staatssecretaris wel geheel in lijn zijn met de huidige jurisprudentie.

 

Tot slot

Mocht u vragen hebben met betrekking tot de voorziening groot onderhoud, neem dan contact op met uw adviseur bij Joanknecht of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.