Hertrouwclausule biedt ook bescherming bij een geregistreerd partnerschap

Hertrouwclausule biedt ook bescherming bij een geregistreerd partnerschap

8 september 2021

Huwelijkse voorwaarden

Om vorderingen van erfgenamen op bijvoorbeeld hun langstlevende ouder te beschermen, kan een hertrouwclausule worden opgenomen in het testament. Hierin is vaak opgenomen dat de langstlevende ouder zekerheid moet verstrekken met betrekking tot de vordering van de erfgenamen (kinderen) wanneer deze ouder opnieuw een huwelijk aangaat zonder huwelijkse voorwaarden. Onlangs heeft het hof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan inzake het toepassingsbereik van een hertrouwclausule in het geval dat niet wordt hertrouwd, maar een geregistreerd partnerschap zonder voorwaarden wordt aangegaan. In deze uitspraak werd duidelijk dat het begrip ‘hertrouwen’ een bredere definitie kan omvatten.

In een hertrouwclausule wordt vaak bepaald dat de langstlevende ouder (schuldenaar) zekerheid aan de kinderen (schuldeisers) moet verstrekken bij het hertrouwen. Een reden om deze zogenoemde hertrouwclausule op te nemen in bijvoorbeeld een testament of samenlevingsovereenkomst kan gelegen zijn in het beschermen van verhaalsmogelijkheid van de erfgenamen. Door te gaan trouwen kan het namelijk zijn dat de nieuwe echtgenoot voorrang krijgt op de kinderen.

 

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin een hertrouwclausule wenselijk kan zijn. Waar we een dergelijke clausule vaak zien, is in een testament met een wettelijke verdeling. Vanuit de verzorgingsgedachte wordt hier de nalatenschap toebedeeld aan de langstlevende partner waarbij de kinderen een vordering krijgen op de langstlevende. Om bij hertrouwen van de langstlevende ouder de vordering van de kinderen te beschermen, kan door middel van een hertrouwclausule zekerheid verlangd worden.

 

Samenlevingscontract

Verder kunnen we een hertrouwclausule terugzien in een samenlevingsovereenkomst. In een samenlevingsovereenkomst is vaak een zogeheten verblijvingsbeding opgenomen, waarin is bepaald dat bij overlijden, de langstlevende partner eigenaar wordt van de gemeenschappelijke bezittingen, zoals bijvoorbeeld de woning. Een verblijvingsbeding regelt dat ongehuwde samenwoners bij overlijden elkaar beter verzorgd kunnen achterlaten. Wanneer bepaald is dat de langstlevende de (over)waarde dient te vergoeden aan de erfgenamen van de overleden partner, ontstaat een vordering van de erfgenamen op de langstlevende partner. Op deze vordering kan een hertrouwclausule van toepassing zijn.

 

Van eenzelfde verblijvingsbeding kan ook sprake zijn tussen deelgenoten. Deelgenootschap komt voor in bijvoorbeeld een vof-overeenkomst. Dan kan worden opgenomen dat wanneer een van de vennoten overlijdt, zijn/haar deel verblijft aan de overige vennoten. Hierbij kan ook een vordering van de erfgenamen van de vennoot op de voortzettende vennoten ontstaan. Ten aanzien van deze vordering kan een hertrouwclausule worden opgenomen.

 

Geregistreerd partnerschap

Recentelijk heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch de vraag beantwoord of een hertrouwclausule ook geldt als de langstlevende ouder een geregistreerd partnerschap zonder voorwaarden aangaat (dan geldt namelijk de beperkte wettelijke gemeenschap van goederen). Op het moment van het opnemen van de hertrouwclausule bestond de mogelijkheid van een geregistreerd partnerschap wettelijk nog niet in de voorgelegde casus. Volgens het hof is de bedoeling van de bepaling geweest om de kinderen te beschermen tegen het ontstaan van een gemeenschap van goederen bij de langstlevende ouder. Een redelijke uitleg brengt in de gegeven omstandigheden mee dat daaronder ook de situatie van een gemeenschap van goederen valt die ontstaat door het aangaan van een geregistreerd partnerschap, ook al is dat niet met zoveel woorden genoemd en besproken. Derhalve viel het aangaan van een geregistreerd partnerschap zonder voorwaarden door de langstlevende ouder ook onder het toepassingsbereik van de hertrouwclausule in de overeenkomst.

 

Meer informatie

Voor meer informatie met betrekking tot een hertrouwclausule kunt u contact opnemen met onze estate planner, Gavin Vree, per e-mail via gvree@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9440. Samen met u kan bepaald worden of een hertrouwclausule in uw situatie passend is.