Faillissementsonderzoek: inzicht voor de curator en duidelijkheid voor de ondernemer

Faillissementsonderzoek: inzicht voor de curator en duidelijkheid voor de ondernemer

13 januari 2021

De verwachting is dat het aantal faillissementen de komende maanden uiteindelijk toch flink zal toenemen. Een gedegen faillissementsonderzoek verschaft de curator inzicht in de gang van zaken vóór het faillissement én is in het belang van de gefailleerde ondernemer. Een vlotte en goede afwikkeling van het faillissement geeft snel duidelijkheid en richting voor alle partijen. De ondersteuning door ons team van ervaren forensisch accountants en IT-experts helpt daarbij.

Eerst informatie veiligstellen, ook van de telefoon en de cloud

Bij het veiligstellen van gegevens kan een forensic image gemaakt worden van de door failliet gebruikte servers of een kopie van de e-mailserver. Nog wat verder gaat het veiligstellen van chatverkeer via social media op de telefoon en in de cloud. Bij dit soort onderzoeken hanteren wij onderzoeksprotocollen die volledig AVG-proof zijn.
Een gedegen faillissementsonderzoek besteedt daarnaast natuurlijk aandacht aan het veiligstellen van de geautomatiseerde administratie. Dat doen we in de vorm van een volledige back-up, auditfile of exports voor bijvoorbeeld Excel of Idea. Bij deze laatste opties hebben we niet te maken met licentiekosten en “wachtwoordproblematiek” van de bedrijfsautomatisering. We stellen de grootboekadministraties veilig over de meest recente jaren vóór het faillissement, samen met de eventueel aanwezige tussentijdse cijfers en interne analyses. Daarbij gaan we uit van minimaal drie jaar.

 

Quickscan

Stap twee is een quickscan. Zo krijgen we inzicht in de administratie, de bezittingen en de schulden van de failliete onderneming. Het geeft ook een indruk in hoeverre de wettelijke administratieplicht is nageleefd. En het geeft een kijk op eventuele onregelmatigheden in de periode voor het faillissement.
De quickscan is doorgaans niet bedoeld om conclusies te trekken. In een relatief kort tijdsbestek onderzoeken we de administratie. Onze bevindingen en aandachtspunten geven richting aan het vervolgonderzoek. Er wordt geen wederhoor gevoerd. De rapportage is alleen bestemd voor de curator en de rechter-commissaris (en zeker niet voor derden). De curator kan besluiten de bevindingen over te nemen als zijn eigen en aan de hand hiervan met de bestuurder van failliet in gesprek te gaan. Of hij kan in de bevindingen aanleiding zien tot het uitvoeren van een rechtmatigheidsonderzoek.

 

Rechtmatigheidsonderzoek

Dit rechtmatigheidsonderzoek is dan de volgende stap. Dit voeren we uit in overleg met de curator om antwoord te vinden op gerichte vragen. Denk daarbij aan het onderzoeken en beschrijven van specifieke ontwikkelingen in de cijfers. Of het bepalen van de peildatum waarop de ondernemer wist of moest weten dat een faillissement onafwendbaar was. Transacties van na die datum worden immers juridisch zwaarder beoordeeld. Ook een beoordeling van de financieringscapaciteit behoort tot de mogelijkheden; zo kunnen we achterhalen of het bedrijf te grote (investerings)verplichtingen is aangegaan. In de regel maakt het voeren van wederhoor onderdeel uit van een rechtmatigheidsonderzoek.

 

In opdracht van curator of begeleiding van bestuurder en vennootschap

Doorgaans voeren we zo’n onderzoek uit in opdracht van de curator. De rolverdeling kan in onderling overleg bepaald worden: als (financieel) lid van het onderzoeksteam van de curator of als onafhankelijk onderzoeker wiens rapportage ingebracht kan worden in een juridische procedure.
Maar we kunnen ook de failliete vennootschap bijstaan wanneer ze wordt geconfronteerd met een onderzoek door een curator. In dat geval dragen we bij aan een evenwichtig onderzoek en gedegen hoor en wederhoor. En regelmatig wijzen we op zaken die moeten worden onderzocht, die van belang zijn voor een evenwichtig beeld van de gebeurtenissen en de rol van de verschillende actoren daarbij.
Voor welke partij we ook in actie komen, onze Forensics & Recovery-praktijk probeert bij te dragen een aan correcte afhandeling van een faillissement. Want eerlijk is eerlijk: meestal kent een bankroet vooral verliezers. Alle partijen zijn er dan bij gebaat om, gebaseerd op feiten en objectieve waarneming, het verlies zo beperkt mogelijk te houden. Hoe dat er in de praktijk uitziet, daarover informeren we u in een volgende aflevering waarin we een aantal cases bespreken.

Deze blog is geschreven door