Cryptovaluta in de jaarrekening

Cryptovaluta in de jaarrekening

30 januari 2019

Een tijdje geleden schreven we over de verwerking van cryptovaluta in de jaarrekening. Nu is dit onderwerp weer in het nieuws: in Europa wil men eenduidige boekhoudregels voor cryptomunten. De Europese bankautoriteit EBA wil verder dat lidstaten onderling afspraken maken over de regulering van cryptohandel. Lees het rapport van de EBA hier.

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zien het cryptobeleid in Nederland als voorbeeld voor hoe het EU-beleid eruit zou moeten zien. Er moeten regels komen, maar niet te streng, zodat ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld blockchain belemmerd worden. AFM en DNB pleiten in hun rapport voor een vergunningsstelsel voor crypto-omwisselplatformen en aanbieders van cryptobewaarportemonnees. Daarnaast streven ze naar regulering op internationaal niveau.

 

Eerder hebben we in onze berichtgeving cryptovaluta nader uitgelegd. Ook hebben we u geïnformeerd over de belastingheffing inzake cryptovaluta. In dit artikel ging het met name over de belastingheffing in box III en box I bij het houden en handelen in cryptovaluta. Maar hoe verwerk je cryptovaluta in de jaarrekening?

 

Cryptovaluta houden in een bv

We merken op dat steeds vaker cryptovaluta gehouden worden in bijvoorbeeld de bv. De belastingheffing over de baten inzake cryptovaluta is hier duidelijk. Er dient vennootschapsbelasting te worden betaald over de behaalde fiscale winst. Dat wil zeggen dat de verkoopprijs van de cryptovaluta minus de kostprijs belast wordt. Jaarlijks mag verlies worden genomen, indien de marktwaarde onder de kostprijs zakt. Dit wijkt niet af van de voorzichtige behandeling van effecten, indien die fiscaal op kostprijs of lagere marktwaarde zijn gewaardeerd.

 

Verwerking in de jaarrekening

Hoe dienen cryptovaluta nu in de commerciële jaarrekening te worden verwerkt? Hierover is onlangs een publieke uiting geformuleerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ). Het betreft een discussiepaper, maar dit geeft wel een voorgestelde invulling van de verwerkingswijzen weer. Cryptovaluta voldoen volgens de RJ niet aan de definitie van liquide middelen, aangezien zij (nog) niet worden ondersteund door de overheid. Ook voldoen ze niet aan de definitie van een financieel actief/instrument, omdat geen recht ontstaat om een ander actief te ontvangen.Als de intentie is de cryptovaluta langer aan te houden voor bijv. onderzoekstrajecten, verkoop in het kader van normale bedrijfsuitvoering of als belegging, kunnen afhankelijk van deze doelstellingen cryptovaluta volgens de RJ worden geclassificeerd als respectievelijk immateriële vaste activa, voorraden of als andere beleggingen. Dit betekent dat de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling deze classificatie volgen.

 

  • Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of – onder voorwaarden – tegen actuele waarde.
  • Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
  • Andere beleggingen kunnen worden gewaardeerd tegen kostprijs of actuele waarde. Indien tegen actuele waarde wordt gewaardeerd, kunnen de waardeveranderingen worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening of eerst via de herwaarderingsreserve in het eigen vermogen en bij realisatie in de winst-en-verliesrekening.