Waardecreatie door werkkapitaalmanagement: meten is weten

Waardecreatie door werkkapitaalmanagement: meten is weten

19 maart 2021

Werkkapitaalbeheer is van alle tijden. In tijden van financiële crisis is het voor ondernemingen die getroffen worden, zoals nu als gevolg van het coronavirus, nog relevanter. Ondernemers zoeken dan vaak naar korte termijn “laaghangend fruit”: oprekken van betalingstermijnen van leveranciers, extra aandacht voor vervallen debiteurenposities en afbouwen van voorraden.

Waardecreatie door ketenaanpak

Een structurele waardeketenaanpak ontbreekt echter bij veel ondernemingen. Een geïntegreerd werkkapitaalprogramma, waarbij voorraden, debiteuren en crediteuren diepgaand beheerd worden, kan voor waardecreatie en concurrentiële voordelen zorgen. Volgens vele benaderingswijzen is de waarde van een onderneming immers de contante waarde van toekomstige kasstromen. Als er structureel minder investeringen in werkkapitaal nodig zijn, is dus sprake van waardecreatie. Daarnaast levert het op de korte termijn financiële ruimte op die aangewend kan worden voor andere doelen, zoals innovatie.

 

Stappenplan werkkapitaalmanagement

Bij een geïntegreerd werkkapitaalprogramma kunnen drie stappen worden onderscheiden:

 

  1. Meten is weten: u kunt de belangrijkste componenten van werkkapitaal (voorraden, debiteuren en crediteuren) meetbaar maken en benchmarken tegen branchegenoten in de vorm van de Cash conversion cycle. In dit getal wordt de omloopsnelheid van de afzonderlijke component in aantal dagen uitgedrukt. Er zijn diverse benchmarkrapporten waarmee u de genoemde componenten kunt vergelijken. Daarnaast dient u deze cijfers dagelijks te monitoren. Dat kan met behulp van een dashboard/visualisatietool. Hierin wordt de actuele informatie weergegeven.
  2. Analyse: vanuit de benchmark op ondernemingsniveau dient u dieper naar de onderliggende data te kijken: in geval van voorraden bijvoorbeeld de ouderdom en omloopsnelheid op artikelniveau of het onderhanden werk per project. Door deze details onder de loep te nemen, kunt u vaststellen op welke artikelen, projecten, klanten, klantgroepen of leveranciers afwijkingen ten opzichte van de benchmark zichtbaar zijn.
  3. Verbeteringen aanbrengen: nadat uit de analyse duidelijk is geworden waar zich de problemen manifesteren, kunt u overgaan tot actie. Het is belangrijk ook vanuit risicomanagement naar de diverse componenten te kijken. Welke keuzes op het gebied van klanten en assortiment kunnen gemaakt worden? Zijn verbeteringen mogelijk in het interne proces (bijvoorbeeld vaker kleinere hoeveelheden bestellen, sneller factureren)? Dienen we afspraken met externe partijen te heronderhandelen of bieden de klanten die groter en machtiger zijn dan wijzelf leveranciersprogramma’s? Diverse grote ondernemingen hebben tegenwoordig dit soort programma’s met FinTechs opgetuigd, zodat zij vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen betalingen sneller kunnen afwikkelen zonder impact op de eigen balans.

 

Werkkapitaalbeheer in uw onderneming

Joanknecht Integrated Finance kan samen met de business intelligence specialisten van Joanknecht ondernemers ondersteunen bij een geïntegreerd werkkapitaalprogramma en het meetbaar maken van werkkapitaal. Neem voor meer informatie contact op met een van onze specialisten.

 

Wij zijn Integrated Finance

Wij helpen ondernemers om hun bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Dat doen we door u inzicht te verschaffen in de prestaties van alle bedrijfsonderdelen, processen transparanter in te richten en bij te dragen aan een cultuur van continue verbetering. Van een nauwgezette financiële analyse tot strategisch advies. U kunt rekenen op zinvolle veranderingen en verrassend veel nieuwe mogelijkheden. Meer grip, meer inzicht en continue verbetering.

Deze blog is geschreven door