Actualiteiten BOR

Actualiteiten BOR

4 juni 2020

Er is een aantal ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsopvolgingsregeling (de BOR) waarvan wij u graag op de hoogte stellen. Deze ontwikkelingen beïnvloeden hoe en of u (nog) van de BOR kunt gebruikmaken.

De BOR maakt het mogelijk ondernemingsvermogen op een fiscaalvriendelijke wijze over te dragen aan bedrijfsopvolgers. De gedachte achter de BOR is om de continuïteit van ondernemingen niet in gevaar te laten komen door hoge belastingheffingen bij de overgang van de eigendom.

 

Versobering BOR

Vorig jaar hebben wij u al gemeld dat de politieke druk op de BOR toeneemt. Zie ook ons nieuwsbericht van juli 2019. Onlangs is het lang aangekondigde rapport van het ministerie van Financiën ‘Bouwstenen naar een nieuw belastingstelsel’ verschenen. In dit rapport worden bouwstenen om ons huidige belastingstelsel te verbeteren, uiteengezet.

 

Eén van de aanbevelingen uit dit rapport is om de schenk- en erfbelasting te gebruiken om vermogensongelijkheid te verminderen. Volgens het rapport profiteren met name de grotere vermogens van de fiscaalgunstige regelingen zoals de BOR, waardoor zij grotendeels zijn vrijgesteld van de schenk- en erfbelasting.. Om de schenk- en erfbelasting “effectiever te laten zijn” in het belasten van de grotere vermogens, noemt het rapport de optie de BOR te versoberen.

 

Het rapport bevat aanbevelingen en geen concrete regelgeving. Het geeft echter wel goed weer hoe groot de druk op de BOR is. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de politiek het rapport kan aangrijpen om een wetswijziging ten nadele van de BOR door te voeren.

 

Het beste moment voor bedrijfsoverdracht

Veel familiebedrijven worstelen met het dilemma om het beste moment te vinden voor de bedrijfsoverdracht. Door de (ver)grote politieke druk op de BOR kan het zomaar zijn dat deze snel wordt versoberd. Nu zou het dan ook een goed moment zijn om concreter na te denken over de bedrijfsopvolging binnen uw onderneming en daarbij voor te sorteren op de BOR. Wij helpen u hier graag mee. Daar komt bij dat door de coronacrisis de waarde van verschillende ondernemingen is gedaald, bijvoorbeeld doordat onzekerdere vooruitzichten de waarde onder druk zetten of omdat omzetten (sterk) zijn gedaald. Dit biedt de kans op dit moment de onderneming voor een lagere waarde aan de bedrijfsopvolgers over te dragen. Belangrijk aandachtspunt is dat bij een faillissement kort na de bedrijfsoverdracht de BOR-voordelen alsnog teruggenomen worden. Een zorgvuldige bedrijfsoverdracht blijft essentieel!

 

Arrest Hoge Raad bezitseis BOR

Op 29 mei 2020 heeft de Hoge Raad een tweetal arresten gewezen over een belangrijk aspect van de BOR. Eén van de vereisten voor toepassing van de BOR is namelijk dat bij schenking van de aandelen de onderneming minimaal vijf jaar in bezit moet zijn van de schenker. Bij overlijden bedraagt deze termijn een jaar. Bij uitbreiding van de onderneming leveren deze termijnen in de praktijk discussie op met de Belastingdienst.

 

Het komt namelijk regelmatig voor dat een onderneming binnen de bezitstermijn wordt uitgebreid, bijvoorbeeld door de aankoop of overname van een andere vergelijkbare onderneming. Ten aanzien van het nieuw aangekochte gedeelte van de onderneming was de visie van de Belastingdienst dat hiervoor een nieuwe bezitstermijn ging lopen. Voor dat deel kon de BOR niet toegepast worden. De Hoge Raad heeft nu echter geoordeeld dat als een deel van het vermogen van de onderneming is verkregen in de vijf jaar voorafgaand aan de schenking en toen een zelfstandige onderneming was, de BOR toch van toepassing kan zijn. Er gaat voor het aangekochte deel van de onderneming geen nieuwe bezitstermijn lopen. Het is dan wel van belang dat de uitbreiding van de onderneming binnen de bestaande onderneming past. Een wijziging in de omvang van de onderneming tijdens de bezitstermijn staat toepassing van de BOR dus niet in de weg.

 

Wat nu?

Gezien bovenstaande ontwikkelingen kan dit weleens hét moment zijn om concreet na te denken over de bedrijfsopvolging en voor te sorteren op de BOR. Wilt u deze mogelijkheden nader bekijken? Neem dan gerust contact op met onze estate planner, Gavin Vree, per e-mail of per telefoon op +(0)40 240 9440.