Wat is de stand van zaken omtrent box 3?

Wat is de stand van zaken omtrent box 3?

14 april 2022

Eerder dit jaar berichtten wij u over de uitspraak van de Hoge Raad inzake het vanaf 2017 geldende box 3-stelsel. De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat het box 3-stelsel in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod uit het EVRM. Wij geven u graag een update over de ontwikkelingen sindsdien.

Vanaf 2017 wordt in box 3 een fictieve verdeling gemaakt tussen spaargeld en beleggingen waarbij een verschillend fictief rendement wordt gerekend. De Hoge Raad heeft in haar uitspraak van 24 december 2021 geoordeeld dat enkel het werkelijke rendement belast mag worden in box 3. De Hoge Raad heeft echter geen exacte invulling gegeven aan de manier waarop het werkelijke rendement dient te worden vastgesteld.

 

Op 4 februari jl. heeft de Belastingdienst, naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad, uitspraak gedaan op het massaal bezwaar tegen box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020. De ruim 200.000 ingediende bezwaarschriften over de jaren 2017 tot en met 2020 zijn gegrond verklaard.

 

Belastingplichtigen die niet zijn aangesloten bij de massaal  bezwaarprocedure tegen box 3

Omdat de uitspraak van de Hoge Raad verstrekkende gevolgen heeft, heeft het kabinet tegelijkertijd aangegeven zorgvuldig te willen kijken naar de best passende oplossing. Ook resteert de vraag of tevens rechtsherstel zal worden geboden aan belastingplichtigen die niet zijn aangesloten bij de massaal bezwaarprocedure, maar die wel belasting in box 3 moeten betalen. De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat niet wordt uitgesloten dat ook andere groepen belastingplichtigen in aanmerking komen voor rechtsherstel.

 

Wat moet u doen als u bezwaar heeft gemaakt tegen reeds verstreken jaren?

Indien u bezwaar heeft gemaakt over de jaren 2017 tot en met 2020, heeft de Belastingdienst uw bezwaarschriften op 4 februari jl. gegrond verklaard. De afwikkeling van deze bezwaarschriften moet in beginsel binnen zes maanden na de gegrondverklaring plaatsvinden, maar de staatssecretaris heeft al aangegeven dat hij niet kan garanderen dat deze deadline zal worden gehaald. Voordat de te veel  betaalde box 3-heffing aan belastingplichtigen wordt terugbetaald, dient het kabinet namelijk vast te stellen hoe het werkelijke rendement moet worden bepaald. Het kabinet streeft ernaar om hierover te beslissen bij de Voorjaarsbesluitvorming begin mei 2022. Vooralsnog is het niet nodig om verdere actie te ondernemen.

 

Wat kunt u doen als u geen bezwaar heeft gemaakt tegen reeds verstreken jaren?

De staatssecretaris heeft toegezegd dat aanslagen die op of na 24 december 2021 worden vastgesteld, door de inspecteur uit eigen beweging worden aangepast aan het arrest van de Hoge Raad. Om zekerheid te hebben dat aanslagen waarvoor de bezwaartermijn nog loopt op de juiste manier worden gecorrigeerd, kunt u echter overwegen toch bezwaar te maken tegen een aanslag waarin box 3-inkomen is opgenomen.

 

Voor aanslagen vanaf 2017 en verdere jaren die zijn opgelegd en waarvoor de bezwaartermijn al is verstreken, adviseren wij u om de nadere berichtgeving door de wetgever af te wachten. Wanneer er meer duidelijkheid komt, kan worden overwogen of het zinvol is een zogenoemd verzoek tot ambtshalve vermindering bij de Belastingdienst in te dienen. Vooralsnog heeft de staatssecretaris aangegeven  uiterlijk 15 april 2022 meer duidelijkheid te geven over de gevolgen indien niet tijdig bezwaar is gemaakt tegen de box 3-heffing over de jaren 2017 tot en met 2020.

 

Wat gebeurt er met de jaren vanaf 2021?

In het coalitieakkoord is opgenomen dat vanaf 2025 een box 3-stelsel wordt ingevoerd waarbij het werkelijke rendement zal worden belast. Omdat het echter niet mogelijk is om tot 2025 te wachten, werkt het kabinet momenteel aan een oplossing door middel van spoedwetgeving. Uiterlijk 15 april  2022 wordt naar verwachting een notitie naar de Tweede Kamer gestuurd waarin meer duidelijkheid zal worden gegeven over de invulling van het box 3-stelsel in de komende jaren.

 

Daarnaast is de Belastingdienst voorlopig gestopt met het opleggen van definitieve aanslagen waarin box 3-inkomen is opgenomen in afwachting van de precieze invulling van het rechtsherstel. De mogelijkheid blijft de aangiften inkomstenbelasting 2021 conform de huidige box 3-methodiek in te dienen, waarna de Belastingdienst een voorlopige aanslag zal opleggen . De Belastingdienst zal wachten met het opleggen van de definitieve aanslag totdat er duidelijkheid is.

 

Voor belastingplichtigen die reeds een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 hebben ontvangen waarop ook box 3-inkomen is opgenomen, geldt dat de staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat mag worden gewacht met het betalen van deze aanslag. Er zullen geen (dwang)invorderingsmaatregelen worden genomen als de aanslag niet wordt voldaan. Belastingplichtigen ontvangen een brief waarin wordt aangegeven dat niet zal worden ingevorderd en tevens geen invorderingsrente gerekend zal worden bij overschrijding van de betaaltermijn. De invordering blijft gepauzeerd tot het moment waarop het box 3-inkomen correct is vastgesteld door middel van een gewijzigde voorlopige of definitieve aanslag 2022.

 

Vragen over box 3?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden in uw situatie of heeft u vragen over dit nieuwsbericht? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de belastingadviseurs rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Wij staan u graag bij.