Voorjaarsnota 2022: dit moet u weten

Voorjaarsnota 2022: dit moet u weten

8 juni 2022

Op 20 mei 2022 heeft het kabinet de Voorjaarsnota gepubliceerd. Ter dekking van noodzakelijke extra uitgaven van de overheid zijn in de Voorjaarsnota een aantal fiscale lastenverzwaringen aangekondigd. Wij zetten de voorgestelde wijzigingen voor u op een rij.

Inkomstenbelasting

Box 2: Twee tariefschijven
Op dit moment kent box 2 één tarief van 26,9%. Per 2024 wordt een tweeschijvenstelsel ingevoerd, waarbij een basistarief geldt van 26% voor het inkomen tot € 67.000. Over het meerdere gaat een tarief gelden van 29,5%.

 

Box 3: Heffingsvrij vermogen
In het coalitieakkoord is een maatregel opgenomen om het heffingsvrije vermogen in box 3 in stappen te verhogen. Het kabinet draait de geplande stapsgewijze verhoging van € 50.650 naar € 80.000 nu terug.

 

Afschaffing fiscale oudedagsreserve (FOR)
Ondernemers in box 1 kunnen onder bepaalde voorwaarden een deel van de winst doteren aan de fiscale oudedagsreserve. In 2022 gaat het om 9,44% van de winst, met een maximumbedrag van € 9.632. Het kabinet is voornemens de fiscale oudedagsreserve af te schaffen. Per 1 januari 2023 is dotatie aan de fiscale oudedagsreserve niet langer mogelijk. De fiscale oudedagsreserve die tot 1 januari 2023 is opgebouwd kan op basis van de huidige regels worden afgewikkeld.

 

Afbouw algemene heffingskorting en terugdraaien verhoging ouderenkorting
De afbouw van de algemene heffingskorting vindt op dit moment plaats op grond van het box 1-inkomen van een belastingplichtige. Vanaf 2025 is het kabinet van plan om ook het box 2- en box 3-inkomen te gaan meetellen voor deze afbouw. Belastingplichtigen die vooral inkomen genieten uit aanmerkelijk belang (box 2) of inkomen uit sparen en beleggen (box 3) worden daardoor ook geconfronteerd met de afbouw van de algemene heffingskorting.

 

De verhoging van de ouderenkorting met € 376 per 2025, zoals opgenomen in het coalitieakkoord, wordt door het kabinet teruggedraaid.

 

Vennootschapsbelasting

Verlaging schrijfgrens vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting kent twee tariefschijven. In 2022 is het reguliere vennootschapsbelastingtarief 25,8%, maar tot een belastbaar bedrag van € 395.000 bedraagt het tarief 15%. Dat staat ook wel bekend als het opstaptarief. Vanaf 2023 wordt de grens van het opstaptarief van € 395.000 verlaagd naar € 200.000.

 

Overdrachtsbelasting

Verhoging algemene tarief
Op dit moment bedraagt het algemene tarief van de overdrachtsbelasting 8%. Een stijging naar 9% per 1 januari 2023 was reeds aangekondigd, maar het kabinet is nu voornemens het tarief te verhogen naar 10,1%. Deze tariefsverhoging geldt met name voor verkrijgingen van niet-woningen en voor verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en natuurlijke personen die niet zelf (anders dan tijdelijk) de woningen als hoofdverblijf gebruiken.

 

Omzetbelasting en accijns

Verlaagd btw-tarief op energie
Het kabinet neemt aanvullende maatregelen voor 2022 om de gevolgen van de hoge energierekening (enigszins) te dempen. Onder andere de btw op energie wordt tijdelijk verlaagd van 21% naar 9%.

 

Accijnsverlaging op brandstof
Het kabinet heeft de accijns op benzine, diesel en LPG per 1 april 2022 tijdelijk verlaagd met 21% om de sterk stijgende brandstofprijzen te remmen. Deze maatregel geldt tot en met 31 december 2022.

 

Loonbelasting

Beperking 30%-regeling
Werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen en een specifieke deskundigheid bezitten die niet of nauwelijks aanwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt kunnen een beroep doen op de 30%-regeling. Met deze fiscale faciliteit kan ongeveer 30% van het loon als onbelaste vergoeding worden uitgekeerd door de werkgever, ter dekking van de extra kosten die deze werknemers maken. Het kabinet is van plan de 30%-regeling te beperken tot de zogenaamde Balkenende-norm (2022: € 216.000). Er komt een overgangsregeling met een ingroeipad van drie jaar.

 

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
In het coalitieakkoord werd een verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding aangekondigd. Deze verhoging wordt nu met een jaar naar voren gehaald. In 2023 wordt de onbelaste vergoeding verhoogd van € 0,19 naar € 0,21, waarna deze in 2024 verder zal stijgen naar € 0,23.

 

Verhoging minimumloon
Ook de aangekondigde stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon wordt met een jaar vervroegd. In 2023 en 2024 wordt het minimumloon met 2,5% verhoogd. In 2025 vindt een verhoging van 2,32% plaats.

 

Gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder (dga)
Het salaris dat een dga van zijn vennootschap ontvangt moet voldoen aan de zogenoemde gebruikelijkloonregeling. Voor de bepaling van het gebruikelijk loon gelden een aantal eisen. Een van de elementen van de gebruikelijkloonregeling is de doelmatigheidsmarge die tot gevolg heeft dat het loon voor de dga 25% lager gesteld mag worden dan het loon dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid van de dga. Dit percentage wordt verlaagd van 25% naar 15%, wat inhoudt dat dga’s meer belasting in box 1 van de inkomstenbelasting gaan betalen. In latere jaren daalt de opbrengst, doordat het hogere loon leidt tot een kleinere fiscale claim in box 2.

 

Vragen?

De ontwikkelingen uit de Voorjaarsnota worden nauwlettend in de gaten gehouden door de adviseurs van Joanknecht. Heeft u naar aanleiding van de Voorjaarsnota nog vragen? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de belastingadviseurs rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Wij staan u graag bij.