Wat zit niet in het belastingpakket?

Wat zit niet in het belastingpakket?

22 september 2021

Op Prinsjesdag is het pakket Belastingplan 2022 van kabinet Rutte III gepresenteerd. Dit jaar bestaat het belastingpakket uit zes wetsvoorstellen. De belangrijkste maatregelen uit het belastingplan 2022 hebben wij al voor u onder elkaar gezet. Echter, wat zit niet in het belastingpakket, maar is wel belangrijk om te weten? 

In de aanbiedingsbrief bij het pakket Belastingplan 2022 is een overzicht gegeven van de fiscale wetsvoorstellen die op een ander moment, los van het pakket Belastingplan 2022, zullen worden ingediend.

 

Wetsvoorstel Moment indiening
Wetsvoorstel tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel September 2021
Wetsvoorstel implementatie richtlijnen accijns 2022 September 2021
Wetsvoorstel kwalificatie buitenlandse rechtsvormen Winter 2021/2022
Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 Voorjaar 2022
Wetsvoorstel DAC7 Voorjaar 2022
Wetsvoorstel waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane Najaar 2022

 

 

Verder zijn reeds een drietal nota’s van wijziging voorzien:

 

  1. Overgangsregeling bij een tariefswijziging voor de bpm

Er wordt een overgangsregeling voorgesteld in het geval van een tariefswijziging voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen. De overgangsregeling heeft betrekking op het nieuwe belastbaar feit van de inschrijving in het kentekenregister dat per 1 januari 2022 van kracht wordt. Het voorstel houdt in dat op het moment van een tariefswijziging alle nieuwe motorrijtuigen die zijn ingeschreven in het kentekenregister zonder tenaamstelling, binnen twee maanden te naam moeten zijn gesteld. Als dat niet gebeurt, dan is het nieuwe tarief van toepassing in plaats van het oude tarief op het moment van de inschrijving. Deze overgangsregeling waarborgt het gelijke speelveld tussen parallelimport en de binnenlandse markt en bevordert de rechtszekerheid voor de burger.

 

  1. Vereenvoudiging aangifteproces overdrachtsbelasting

In 2022 zal de inhoud van het aangiftebericht worden uitgebreid. Vanaf dan moet de notaris meer gegevens via het aangiftebericht aanleveren (zoals het BSN en de vrijstelling waarop een beroep wordt gedaan). Eerder is toegezegd dat zal worden bezien of bepaalde wettelijke verplichtingen voor de notaris om bepaalde gegevens in de akte dan wel schriftelijke verklaring op te nemen (deels) kunnen komen te vervallen, als deze gegevens al via het aangiftebericht aan de Belastingdienst worden verstuurd.

 

  1. Enkele wijzigingen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en Wet bronbelasting 2021

De Hoge Raad heeft in een arrest van 11 juni 2021[1] nadere uitleg gegeven over de samenloop tussen de verliesverrekeningsregels en het fiscale eenheidsregime in de vennootschapsbelasting. Als gevolg van het arrest kunnen de betreffende bepalingen in strijd komen met het beoogde doel en de beoogde strekking van de wet. Dat kan ertoe leiden dat onder omstandigheden zogenoemde houdster- en groepsfinancieringsverliezen verrekend kunnen worden met reguliere winsten. Dit leidt tot een aanzienlijke budgettaire derving. Voorgesteld zal worden om de gevolgen van voornoemd arrest te repareren in de vennootschapsbelasting.

 

Daarnaast zal een tweetal technische wijzigingen in de bronbelasting worden voorgesteld. De eerste wijziging ziet op een aanvulling op het begrip vaste inrichting in Nederland, voor toepassing van de bronbelasting per 1 januari 2022. De tweede wijziging betreft een verduidelijking in de hybride bepalingen van de bronbelasting waardoor hybride lichamen niet langer belastingplichtig zijn voor de bronbelasting indien niet ten minste één van de achterliggende gerechtigden een kwalificerend belang heeft in het hybride lichaam. Het is de bedoeling dat deze wijziging zal plaatsvinden met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021.

 

[1] HR 11 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:884.

 

Belastingplan 2022

Lees hier alle maatregelen uit het belastingplan 2022 die op Prinsjesdag 2021 zijn gepresenteerd.

 

Vragen?

Neem gerust contact op met Kim Dekkers, belastingadviseur, via e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9429 of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.