Micro-ondernemingen: vrijstellingen en tips

Micro-ondernemingen: vrijstellingen en tips

25 februari 2020

De wetgever schrijft in het kader van jaarverslaggeving groottecriteria voor op basis waarvan rechtspersonen worden ingedeeld in categorieën: groot, middelgroot, klein en micro. De wet (BW Titel 9) beschrijft verplichtingen over het opstellen, vaststellen en publiceren van jaarrekeningen. Maar wat hoeft u nu niet te doen als uw organisatie kwalificeert als micro-onderneming?

Omvang micro-onderneming

Micro-ondernemingen hebben een balanstotaal gelijk aan of kleiner dan € 350.000, een netto-omzet gelijk aan of kleiner dan € 700.000 en minder dan 10 werknemers (fte) in dienst. Formeel kwalificeert een vennootschap als micro-onderneming als op twee opeenvolgende balansdata aan twee van deze drie criteria is voldaan. Voor kleine, middelgrote en grote rechtspersonen liggen deze grenzen hoger. Dat heeft collega Edwin Vogel uiteengezet in zijn blog over het deponeren van de jaarrekening.

 

Vrijstellingen voor het opmaken van de jaarrekening

Een micro-onderneming hoeft slechts een zeer beperkte balans en winst- en verliesrekening op te stellen. In de balans van een micro-onderneming hoeven uitsluitend hoofdcategorieën te worden opgenomen, zoals vaste en vlottende activa, eigen vermogen, voorzieningen en schulden. Ook in de winst- en verliesrekening kan worden volstaan met hoofdcategorieën (zoals netto-omzet, kosten van grond- en hulpstoffen, loonkosten, afschrijvingen, overige bedrijfskosten en belastingen). Daarop hoeft de micro-onderneming bovendien geen toelichting te geven (zoals het aantal werknemers, de grondslagen en de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen). Zelfs de grondslagen van waardering en resultaatbepaling mogen achterwege blijven.

 

Ten opzichte van een kleine rechtspersoon hoeft een micro-onderneming dus veel minder informatie prijs te geven.

 

Dan zijn er nog twee andere voordelen, die overigens ook van toepassing zijn op kleine rechtspersonen. Bij het opmaken van de jaarrekening mag de micro-onderneming namelijk de fiscale waarderingsgrondslagen toepassen, zodat geen verschillen ontstaan tussen de jaarrekening en de aangifte vennootschapsbelasting. Ten slotte is accountantscontrole van de jaarrekening niet verplicht.

 

Publicatie

Van de opgemaakte jaarrekening (die bedoeld is voor de directie en aandeelhouders) hoeft alleen de balans te worden gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel.

 

Microregime in een groep vennootschappen

Stel: er is een holding die als microrechtspersoon kwalificeert die een dochteronderneming heeft die als klein kwalificeert. Hoe zit het dan met de publicatiejaarrekeningen van beide vennootschappen? Als deze twee entiteiten als groep kwalificeren, dient de holding de publicatiejaarrekening op te stellen volgens het regime ‘klein’.

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de vrijstellingen en verplichtingen voor micro-ondernemingen of wat dit specifiek voor uw situatie betekent? Neem dan gerust contact op met Edwin Vogel via evogel@joanknecht.nl of per telefoon op +31 040 240 9515.