Hoe kan medewerkersfraude leiden tot ontslag van directeur?

Hoe kan medewerkersfraude leiden tot ontslag van directeur?

10 november 2021

De kantonrechter Amsterdam heeft onlangs het ontslag van een directeur toegewezen, in verband met het niet in actie komen tegen medewerkersfraude. In deze blog belichten we hoe dit zo ver heeft kunnen komen en welke conclusie we hieruit kunnen trekken.

Wat voor medewerkersfraude werd gepleegd?

De werkgever kwam er na een vervalste accountantsverklaring achter dat een werknemer in totaal € 2,5 miljoen had verduisterd. Zo was € 88.554 aan privé-uitgaven met de zakelijke creditcard niet verwerkt in de Daarnaast had de werknemer € 126.728 uit leningadministratie ten onrechte overgeboekt naar een lening van een andere medewerker. Verder had hij € 2.098.374 aan niet-zakelijke betalingen laten uitvoeren, ten laste van een bankrekening van het bedrijf.

 

Maar de directeur pleegde toch geen fraude?

Aansluitend heeft de werkgever een forensisch onderzoek laten uitvoeren. Uit het onderzoek bleek dat de directeur niet op de hoogte was van de medewerkersfraude. Wel bleek dat de directeur zich, zonder daarvoor te betalen, buitensporig had laten fêteren. Zo was hij samen met zijn vriendin en hun kinderen, drie keer op kosten van zijn ondergeschikte met een privéjet naar de grand prix in Abu Dhabi gevlogen, met exorbitante kosten tot gevolg. De overnachtingen in het hotel en op een privéjacht kostten € 7.500 tot € 10.000 per nacht en de reis per privéjet bedroeg per vlucht ongeveer € 20.000. Uit het onderzoek bleek dat deze kosten frauduleus ten laste van het bedrijf zijn gebracht.

 

Waarom leidde medewerkersfraude tot ontslag van de directeur?

De werkgever verweet de directeur dat hij beter had moeten weten. Met name door zijn voorbeeldfunctie als financieel directeur. Hij had zijn ondergeschikte de vrije teugel gelaten, was onvoldoende alert geweest richting ondergeschikte en had hem zijn gang laten gaan. Daar was door het bestedingsgedrag, in verhouding tot zijn salaris, alle aanleiding toe. Het was de directeur slechts opgevallen dat het soms om ‘omvangrijke bedragen’ ging. Het stond volgens hem wel op het lijstje om er bij de ondergeschikte naar te vragen. Bijvoorbeeld bij de volgende keer dat het tantième zou worden vastgesteld.

 

De directeur had zich moeten realiseren dat de ondergeschikte waarschijnlijk wederdiensten verwachtte en erop uit was dat hij hem niet of minder zou controleren. De directeur had vragen moeten stellen en nader onderzoek moeten doen. Omdat de directeur zich gedurende meerdere jaren heeft laten fêteren en de werkgever door zijn handelen reputatieschade heeft geleden, kon de directeur ernstige verwijten worden gemaakt. De rechter was het hiermee eens en de arbeidsovereenkomst is zonder transitievergoeding, op basis van de ontslaggrond ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ ontbonden.

 

Financiële meevaller voor directeur

Wel stelde de rechter vast dat de directeur aanspraak mocht maken op nog te betalen tantièmes (tezamen goed voor € 738.393 bruto). In de arbeidsovereenkomst van de directeur stond dat een variabel tantième kon worden toegekend op basis van onder meer prestatie en functioneren. De rechter stelde echter vast dat in de voorafgaande jaren steeds een identiek bedrag aan tantième was betaald. De werkgever was erg makkelijk geweest en had bij de toekenning noch de prestatie of het functioneren van de directeur noch de bedrijfsresultaten, bepalend laten zijn. De andere twee leden van de directie toucheerden telkens een identiek bedrag aan tantième. Althans een dusdanig bedrag dat ook hun jaarsalaris uitkwam op € 500.000 bruto, gelijk aan het jaarsalaris van de financieel directeur. Het jaarlijkse tantième was daarmee een achteraf te betalen vast onderdeel van het loon.

 

Conclusie

Uit deze uitspraak blijkt dat een directeur/bestuurder oplettend moet zijn op het handelen van zijn/haar (direct) ondergeschikten. De directeur had eerder intern moeten onderzoeken of het uitgavenpatroon paste bij het salaris van de ondergeschikte en rekening moeten houden met een verhoogd frauderisico. Zou dit onderzoek intern te gevoelig zijn geweest dan had hij zijn (forensisch) accountant kunnen vragen dit te onderzoeken middels een fraudeonderzoek. Dat hij dit heeft nagelaten, maar zich wel heeft laten fêteren, leidde uiteindelijk tot ontslag van de directeur. Ondanks dat uit het onderzoek bleek dat de directeur niet van de medewerkersfraude op de hoogte was.

 

Vanuit fraudeoptiek is het tekenend dat binnen de onderneming sprake was van een losse bedrijfscultuur. Hiervoor heeft ook dit bedrijf een hoge prijs betaald.

Deze blog is geschreven door