Waarom een levenstestament helpt bij belangenbehartiging

Waarom een levenstestament helpt bij belangenbehartiging

2 december 2021

Stel dat u in de toekomst (tijdelijk) niet meer in staat bent om beslissingen te nemen of misschien niet meer wílt nemen. Bijvoorbeeld als gevolg van ouderdom, ziekte of een ongeluk. Het kan dan zijn dat u niet meer goed in staat bent uw eigen belangen te behartigen. Om u te helpen bij deze belangenbehartiging bestaan meerdere mogelijkheden zoals een levenstestament.

Levenstestament

Door middel van een volmacht kunt u zelf bepalen wie tijdens uw leven uw financiële belangen mede mag beheren. Deze volmacht kan vormgegeven worden als een levenstestament en blijft dan ook werken in het geval u onverhoopt niet meer in staat bent uw eigen belangen te behartigen. Zelfs indien u daardoor wilsonbekwaam wordt. Omdat u met een levenstestament zelf bepaalt wie u machtigt als vertegenwoordiger, wordt voorkomen dat de rechter een bewindvoerder of mentor moet benoemen als uw vertegenwoordiger. Voor een levenstestament is een notariële akte nodig.

 

Bewind en mentorschap

Een tweede mogelijkheid is dat uw vermogen onder bewind wordt gesteld. De kantonrechter benoemt dan, meestal op verzoek van uw naasten, de persoon die u gaat vertegenwoordigen bij beslissingen over uw vermogen. Hierbij dient de rechter zoveel mogelijk de voorkeur van de persoon wiens vermogen onder bewind wordt gesteld te volgen. Is geen voorkeur uitgesproken? Dan wordt/worden in de eerste plaats de echtgenoot of de kinderen als bewindvoerder benoemd. Hetzelfde geldt voor het instellen van een mentorschap. Een mentor kan u vertegenwoordigen bij niet-vermogensrechtelijke belangen.

 

Uitspraak gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Beide mogelijkheden hebben als resultaat dat een ander (mede) over uw belangen beslist. Soms kan dat leiden tot een conflict. Dit was bijvoorbeeld het geval in een zaak waarover recent uitspraak is gedaan door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

 

In deze zaak ging het om een vrouw die een levenstestament had opgesteld waarin ze haar echtgenoot de volmacht gaf al haar belangen te behartigen. Ook als ze daartoe niet meer in staat was vanwege haar geestelijke of lichamelijke gezondheid. Haar stiefzoon had ze tot opvolgend gemachtigde benoemd voor het geval dat haar echtgenoot eerder zou overlijden.
De echtgenoot van mevrouw overleed. Enige tijd later was zij geestelijk niet meer in staat om haar financiële belangen te behartigen wegens dementie. Haar twee dochters hebben daarop bij de kantonrechter verzocht om benoeming tot bewindvoerder en mentor.

 

Het verzoek van de dochters tot het instellen van bewind en mentorschap is afgewezen. Omdat de volmacht in het levenstestament voldoende duidelijk was en met voldoende waarborgen was omkleed, zag de kantonrechter geen noodzaak om iemand anders als bewindvoerder en mentor aan te stellen. De bepalingen in het levenstestament werden bovendien zorgvuldig nageleefd, waardoor nauwelijks risico bestond dat de belangen van de vrouw niet goed behartigd zouden worden.

 

Waarom een levenstestament helpt bij belangenbehartiging

Bij een levenstestament behoudt u zelf de regie over wie uw belangen met en voor u behartigt. Zolang het levenstestament zorgvuldig wordt nageleefd door de gevolmachtigde, zal de rechter geen bewind en mentorschap instellen en worden dus geen personen aangewezen waarvoor u zelf niet hebt gekozen.

 

Tot slot

Voor meer informatie met betrekking tot een levenstestament kunt u contact opnemen met onze estate planner, Gavin Vree, per e-mail gvree@joanknecht.nl of telefoon op +31 (0)40 240 9440. Samen met u kan bepaald worden of een levenstestament in uw situatie passend is.