box 3

Kerstarrest box 3: wat is het vervolg?

Kerstarrest box 3: wat is het vervolg?

17 november 2022

box 3

Zoals je wellicht bekend is, heeft de Hoge Raad op 24 december 2021 (het zogenaamde Kerstarrest) uitspraak gedaan welke de box 3 gemoederen behoorlijk in beweging hebben gebracht. De Hoge Raad heeft in dit arrest bepaald dat het sinds 2017 geldende forfaitaire stelsel van box 3 in strijd is met het Unierecht en dat er rechtsherstel geboden dient te worden dat aansluit bij het werkelijke rendement.

 

Lees onderaan dit artikel een update over massaal bezwaar plus

Inmiddels is er door de wetgever invulling gegeven aan dit arrest in de vorm van een alternatief, namelijk ‘de fiscale spaarvariant’. Deze fiscale spaarvariant is opnieuw een forfaitaire heffing over het box 3 vermogen waarvan de wetgever vindt dat hiermee op voldoende wijze invulling wordt gegeven aan de uitkomsten van het Kerstarrest.

 

Op dit moment staan er nog een tweetal belangrijke vragen open waar nieuwe procedures zijn te verwachten:

 

1. Worden de niet bezwaarmakers gecompenseerd?

Het Kabinet heeft bekend gemaakt dat de niet bezwaarmakers niet zullen worden gecompenseerd. Er bestaat echter een (kleine) kans dat de niet bezwaarmakers toch gecompenseerd worden en dat het daarvoor noodzakelijk is dat er individueel een ambtshalve verzoek tot vermindering moet worden gedaan.

 

Momenteel zijn diverse koepelorganisaties in overleg met het ministerie van Financiën om te kijken hoe dergelijke verzoeken op een praktische en efficiënte manier kunnen worden verwerkt. Om voor de niet bezwaarmakers deze mogelijkheid open te houden zal Joanknecht daar waar van toepassing voor klanten uiterlijk in 2022 nog een ambtshalve verzoek doen voor het jaar 2017. Dit vanwege de uiterste termijn van vijf jaren voor het indienen van een ambtshalve verzoek. In 2023 wordt beoordeeld of er een vergelijkbare actie noodzakelijk is voor het belastingjaar 2018 en volgende.

 

2. Geeft de fiscale spaarvariant voldoende invulling aan het Kerstarrest of dient het werkelijk rendement op andere wijze vastgesteld te worden?

Omdat op dit moment nog onduidelijk is of de fiscale spaarvariant houdbaar is, blijft het relevant om de mogelijkheid tot een belastingheffing op basis van het werkelijk rendement open te houden. Op dit moment is er nog geen exacte definitie van het begrip werkelijk rendement wat de discussie lastig maakt. Daarom zal er door Joanknecht tegen de definitieve aanslagen inkomstenbelasting alsmede uitspraken op bezwaar inkomstenbelasting vanaf belastingjaar 2017, waarin box 3 belasting* is inbegrepen, bezwaar dan wel een verzoek tot ambtshalve vermindering worden aangetekend. Hierbij zal worden verzocht het voordeel uit sparen en beleggen op basis van werkelijk rendement vast te stellen. Ook hier hopen wij op een praktische handreiking vanuit het ministerie van Financiën zodat deze bezwaren en verzoekschriften op collectieve wijze kunnen worden opgepakt en afgewikkeld.

 

Een uitgebreide motivering van een dergelijk bezwaarschrift/verzoek ambtshalve vermindering zal op voorhand vanwege de huidige onduidelijkheid niet mogelijk zijn en daarom achterwege worden gelaten. Indien er op andere wijze invulling gegeven gaat worden aan het werkelijk rendement dan zal op dat moment worden beoordeeld of dit voor jou voordeel oplevert en zal de nadere motivering daarop worden afgestemd.

 

Wat kun je dus op korte termijn van ons verwachten?

Wat? T.a.v. wie? Wanneer?
Verzoeken ambtshalve verminderingen 2017 Belastingplichtigen (niet bezwaarmakers) met box 3 belasting* November 2022 – December 2022
(Pro forma) Bezwaren aangiftejaren 2017 tot met heden Belastingplichtigen met box 3 belasting* Na het definitief worden van de aanslag

 

 

*Hier hebben we gekozen om een minimale grens van € 500 van inkomen uit sparen en beleggen (box 3) te hanteren, aangezien het gaat om een massaal proces en de situaties onder deze grens niet lonend worden geacht.

 

De kosten samenhangend met het eerste niet nader gemotiveerde bezwaar dan wel verzoek ambtshalve vermindering wordt door Joanknecht niet bij je in rekening gebracht. Deze stap is bedoeld om alle mogelijkheden open te houden. Nadat de duidelijkheid is gegeven wordt door Joanknecht beoordeeld of deze duidelijkheid een nadere motivering noodzakelijk maakt. Indien een nadere motivering noodzakelijk blijkt wordt deze door Joanknecht namens jou verzorgd. De kosten samenhangend met een eventuele nadere motivering worden aan je doorbelast.

 

Tot slot

Heb je van Joanknecht begin december nog geen bericht ontvangen dat er voor jou een ambtshalve verzoek (aangiftejaar 2017) dan wel bezwaarschrift (aangiftejaren 2017 en verder, binnen zes weken na dagtekening) ingediend is en ben je van mening dat je voor een dergelijk verzoek in aanmerking komt, neem dan gerust contact op met collega Ward de Kuijper op wdkuijper@joanknecht.nl of per telefoon op +040 240 9488.

 

Update Kamerbrief 4 november 2022 – massaal bezwaar plus

Naar aanleiding van de gesprekken tussen het ministerie van Financiën en diverse koepelorganisaties is er op 4 november 2022 een kamerbrief gepubliceerd. In de brief wordt toegezegd dat er een zogenoemde ‘massaal bezwaar plus’ wordt ingevoerd. Dit houdt in dat alle niet-bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 aanspraak kunnen maken op een nieuwe uitspraak van de Hoge Raad. De rechtsvraag van deze procedure zal nog moeten worden geformuleerd. Naar verwachting zal dit gaan over de vraag of de niet-bezwaarmakers ook recht hebben op het rechtsherstel.

 

Deze brief geeft geen duidelijkheid over de volgende twee punten:

  • Kunnen de niet-bezwaarmakers ook profiteren van een rechtsherstel dat verder gaat dan de fiscale spaarvariant?
  • Procedure-afspraken over het geschil of de fiscale spaarvariant voldoende invulling geeft aan het Kerstarrest of het werkelijk rendement op andere wijze vastgesteld te worden.

 

In de week van 14 november wordt een brief gestuurd vanuit de koepelorganisaties met het verzoek om duidelijkheid te verschaffen over bovenstaande punten.

 

Hoe nu verder?

We zullen het antwoord op de brief van de koepelorganisaties monitoren en middels een update op dit bericht communiceren. Om de mogelijkheid tot nieuwe procedures in ieder geval open te houden zullen wij in de tussenliggende periode bezwaarschriften blijven versturen op aanslagen van de aangiftejaren 2017 en verder, met een dagtekening binnen zes weken.